FONS D'ACCIÓ SOCIAL 2018 (FAS)

Des de CCOO volem informar que ja podeu realitzar la sol·licitud del Fons d'Acció Social del 2018.


La dotació del FAS 2018 es de 350.000 €.


S’estableix un import per percebre de 125 € per empleat/da pel conjunt de programes establerts a les bases, sempre tenint en compte que aquest import es pot incrementar de conformitat amb el que regula el punt 3.5 d’aquestes bases, així com disminuir de  conformitat amb el que regula el punt 3.6.


El termini de presentació de sol·licituds serà del 4 de juny al 3 de juliol.

A la pàgina 9 de les bases de la convocatòria del FAS 2018 s'explica quins documents s'han d'aportar i com han de ser.
L'abonament de l'import serà a la nòmina del mes de novembre del 2019

Tractament fiscal per les diferents demandes del FAS(bases pàgina 2 punt 3.4)


D'acord amb allò que estableix la Direcció General de Tributs del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques respecte al tractament fiscal de l'IRPF que han de tenir els ajuts concedits, no tenen retenció d'IRPF els ajuts per a:

- Pròtesis oculars
- Pròtesis auditives
    - Pròtesis ortopèdiques (exceptuant l'ajut per a adaptació funcional de     l'entorn de la persona)
- Pròtesis odontològiques
- Tractaments específics d'aprenentatge, comunicació i generalitzats del desenvolupament
- Tractaments sanitaris de psicologia, osteopatia i fisioteràpia
  
La resta d’ajuts sí que estan subjectes a retenció d'IRPF:

- Ajut per a adaptació funcional de l'entorn de la persona
- Ajut per intoleràncies alimentaries.
- Ajut per escola bressol.

   - Tractaments sanitaris d’ homeopatia i tots els tractaments de recuperació d’especialitats reconegudes, recomanats per un metge col·legiat i que tinguin per objectiu millorar la salut de la persona.