Concurs de trasllats personal Educador Bressol

Des de CCOO us volem informar que en el nou
annex de l'IMEB es modifica el consurs de trasllats de l'escoles Bressol


 A l'annex de l'IMEB, a les Disposicions addicionals.

Clàusula vuitena, Concursos de trasllats.

"A efectes de trasllats i mobilitat regirà allò establert a l'article 23 de l'acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barcelona per al període 2017-2020. En les condicions que es determinin i en funció de les vacants estructurals existents, bianulament es convocaran concursos de trasllats per al personal educador de les escoles bressol". 

Així doncs, a partir de la signatura de l'Annex de conveni, els concursos de trasllats es convocaran cada 2 anys. Tenint en compte que l'última convocatòria publicada a la Gaseta Municipal va ser el 4 de juny del 2018, es preveu que la propera convocatòria serà al 2020.

Com sempre, us anirem informant!