ELECCIONS 11 D'ABRIL DE 2019 DOCENTS: VOTA CCOO

L'11 d'abril de 2019 hi ha eleccions sindicals.

CCOO us informa del que hem aconseguit per al PERSONAL DOCENT en els últims quatre anys, i el que volem ACONSEGUIR en els pròxims quatre. 

 
Hem aconseguit:

 • El cobrament de la bestreta de la paga extra de 2014 al maig de 2019  ( 3 anys abans que a la Generalitat).
 • La recuperació del permís de reducció de jornada d’un terç o de la meitat amb una percepció del 80% o del 60% de la retribució als 60 anys o per recuperació de malaltia. ( Condicionat a les necessitats del servei).
 • La Promoció Interna Horitzontal dels docents A1 a categories de l' Ajuntament de Barcelona, d'acord amb els requisits de titulació.
 • La Promoció  interna vertical dels docents A2.
 • Els dies addicionals de vacances per anys d'antiguitat.
 • Conservar els 6 dies per assumptes propis a recuperar.
 • La convocatòria de 10 places de catedràtics, com a mínim.
 • Guanyar els contenciosos sobre la data de nomenament dels catedràtics del 2015.
 • La convocatòria d'oposicions que permet l'estabilitat del personal.
 • La paralització de la creació de la  xarxa única. ( Traspàs de docents municipals a la Generalitat ).
 • El manteniment del FAS.
 • Noves aportacions al pla de pensions per part de l'Ajuntament.
 • Conservar el premi d'antiguitat.
 • El cobrament de les colònies i viatges d'estudis segons les dietes de l'Ajuntament.
 • Que es convoquin concursos de mèrits a CRPS i serveis educatius i que es convoqui el concurs de trasllats cada dos anys.
 • Millorar el pla de formació per a tot el personal del CEB.
 • La retirada d'amiant dels centres afectats.
 • Que la inspecció de treball doni la raó a CCOO davant una denúncia per falta de manteniment.
 • L'actualització dels instruments d'avaluació dels Riscos Psicosocials, que estaven obsolets.
 • La realització d'una auditoria al Servei de Prevenció del CEB.
 • El cobrament al 100% de les baixes per malaltia des del primer dia.
 • L'increment retributiu de l' 1'95% el 2018.
 • L'increment retributiu del 2'25% el 2019, més un increment lligat al PIB que pot arribar al 0'25%, més un altre 0'25% de fons addicionals.
 • La reducció d'una hora lectiva.
 • El retorn de la paga del 2012 i l'acord per al retorn de la del 2013.
 • El cobrament del mes de juliol pel personal substitut que hagi prestat 6 o més mesos de servei.
 • Les borses de treball obertes.
 • La millora dels permisos com:
  • Que les parelles de fet estiguin reconegudes per als permisos.
  • Augment del permís de paternitat.
  • Bonificació del 6% a les retribucions per reducció de jornada per cura de fill menor de 12 anys.
  • Increment de les ajudes per tenir a càrrec una persona amb discapacitat.
  •  Més hores de conciliació recuperables.Volem aconseguir:


 • La reducció de jornada per als majors de 55 anys.
 • La reducció d'hores lectives: 23 hores a primària i 18 hores a secundària.
 • Les 24 hores de permanència al centre a secundària.
 • Les hores de pati comptades com a lectives a primària i com a hores de permanència a secundària.
 • La recuperació del primer estadi als 6 anys i  el segon a 12 anys, també per al personal que el primer estadi l'ha aconseguit als 9 anys.
 • Millores a la FP: tutories, coordinacions, pràctiques, dual.
 • La recuperació de les pagues extres al 100%.
 • Millores salarials:
  • Igualar el salari dels PT i PS. 
  • Augmentar el nivell retributiu del cos d'infantil i primària al nivell 24 i el de secundària al nivell 26.
  • Cobrament de les cotutories.
 • L'avaluació periòdica dels Riscos laborals a tots els centre educatius municipals.
 • L'actuació més ràpida i efectiva en la solució als riscos laborals detectats.
 • L'aplicació real i efectiva del Pla d'igualtat de l' Ajuntament de Barcelona, adaptat a la especificitat dels centres educatius municipals.
 • La inversió de part de la subvenció del FSE (Fons Social Europeu) en les escoles d'adults.

 

CCOO és present en tots els àmbits de negociació: estatal, autonòmic i local.

Les eleccions serveixen per decidir la força del sindicat i la seva capacitat de negociació.