Docents: dies addicionals de vacances i premi d'antiguitat.

CCOO us informa dels dies addicionals de vacances per a docents i del premi d'antiguitat 

En el nou conveni els docents tenim dret a dies addicionals de vacances:

Article 3 annex CEB
Pel que fa als dies addicionals de vacances per anys d’antiguitat a l’administració, a que es refereix el segon paràgraf de l’article 14 de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Barcelona, es podran gaudir segons les opcions següents:

a) Acumular els dies que corresponguin, per a gaudir-los immediatament abans de la finalització de la relació laboral.

b) Gaudir 1 o 2 dies com a màxim, al llarg del curs escolar, acumulant la resta de dies per a gaudir-los immediatament abans de la baixa definitiva de la vinculació amb el CEB.


Per 10 anys de servei: 1 dia.
Per 15 anys de servei: 2 dies.
Per 20 anys de servei: 3 dies.
Per 25 anys de servei: 4 dies.


Per al personal docent  els dies addicionals de vacances per antiguitat a
l’administració corresponents a l’any 2018 s’acumularan per a gaudir-los immediatament abans de la finalització de la relació laboral.


I a cobrar el premi d'antiguitat: EN L'ACTUALITAT S'HA DE DEMANAR, SI NO ES PERD


Article 35 del conveni

Premis d’antiguitat:


El personal municipal en situació de servei actiu que compleixi l'antiguitat de serveis efectius a la Corporació que s'indica a continuació té dret als premis següents:


Als 25 anys de servei, una paga especial consistent en el 50% d’una mensualitat de retribucions íntegre.

Als 30 anys de servei, una paga especial consistent en el 55% d'una mensualitat de retribucions íntegres.

Als 35 anys de servei, una paga especial consistent en el 65 % d'una mensualitat de retribucions íntegres.

Als 40 anys de servei, una paga especial consistent en el 75% d'una mensualitat de retribucions íntegres.

Als 45 i als 50 anys de servei, una paga especial consistent en el 100% d'una mensualitat de retribucions íntegres.

Als efectes d’aquest premi, l'antiguitat en el servei inclou els reconeixements de serveis previs als Organismes Autònoms i Ens instrumentals municipals adherits a aquest Acord.


D’aquesta premi quedaran exclosos els empleats/des municipals que hagin estat objecte d’una sanció per falta molt greu durant els tres anys immediatament anteriors a la data del corresponent aniversari.


Per tenir dret a l’abonament econòmic del premi d’antiguitat la persona interessada l’haurà de demanar expressament durant l’any de compliment del premi o l’any natural següent, aquest requeriment perdrà la seva vigència en la data que el sistema SAP automatitzi el compliment dels terminis indicats, a aquest efecte, es realitzaran els tràmits adequats durant l’any 2019 i com a data màxima el 31 de desembre de 2019.


Pel que fa a l’abonament de la quantia econòmica del premi aquest s’abonarà a la nòmina del mes següent a la data de compliment del premi i si s’ha demanat el premi amb posterioritat a la data de compliment s’abonarà, en la nòmina del mes següent a la sol·licitud.