Dies addicionals, lliure disposició,.... del PAS

CCOO us volem informar de les avantatges del nou Conveni i Annex CEB

DIES ADDICIONALS DE VANCACES

Conveni art. 14.1 i Annex CEB art. 3 (nou)

En el supòsits d'haver completat els anys d'antiguitat en l'administració que consten a continuació es tindrà dret al gaudiment dels següents dies addicionals de vacances que es gaudiran preferentment amb les vacances d'estiu, en períodes no lectius.

10 anys de servei: 1 dia                                               
15 anys de servei: 2 dies
20 anys de servei: 3 dies
25 anys de servei: 4 dies

Els dies addicionals de vacances corresponents al 2018 es gaudiran durant l'any 2019.

DIES LLIURE DISPOSICIÓ PER NO FLEXIBILITAT

Annex CEB art.2 (nou)

Com a compensació per la impossibilitat de realitzar horaris flexibles ni reducció de jornada en els mateixos períodes ni pel mateix temps que el personal municipal, el PAS dels centres docents i serveis educatius amb l'horari adaptat, gaudirà de 2 dies addicionals d'assumptes personals durant l'any, prèvia autorització per part de la direcció del centre.

En cas de denegació haurà de ser motivada.


INDISPOSAT

Conveni art. 5.3

Disposem segons conveni 1 absència per indisposició.

DIES ADDICIONALS AL COMPLIR EL 6è  TRIENNI

Conveni art. 15.2 m


TRIENNIS                         DIES

6è trienni                          2 dies addicionals de permís
7è trienni                          2 dies addicionals de permís
8è trienni                          Increment 1 dia addicionals de permís per cada trienni més.

DIES A RECUPERAR

Annex CEB art. 3

Excepcionalment , atenent les necessitats dels servei i d'acord amb la Direcció del centre, 6 dels vuit dies de lliure disposició a que fa referència el paràgraf de l'article 15.2.m de l'acord de condicions laborals del personal municipal, podran gaudir-se durant el curs escolar, amb caràcter recuperable en el mateix curs.

HORES A RECUPERAR

Conveni art. 13.7.2

S'estableix 30 hores trimestrals per afers propis amb caràcter recuperable. La utilització d'aquestes hores es farà de comú acord amb el comandament immediat, tenim en compta les necessitats del servei i en fraccions mínimes de 30 minuts diaris i màximes de 5 hores.

Es reconeix un règim especial d'utilització d'aquestes hores per motius de conciliació familiar, de 80 hores trimestrals, per a pares/mares de menors de 14 anys, per personal amb fills/es amb discapacitat psíquica, física o sensorial i per a les empleades i empleats amb cònjuge, pare o mare amb dependència funcional acreditades documentalment i que igualment requereixi assistència especial.

La utilització d'aquestes hores es farà de comú acord amb el comandament immediat, tenim en compta les necessitats del servei i en fraccions mínimes de 30 minuts diaris i màximes de 5 hores.

La recuperació en els dos casos es realitzaran abans que finalitzin els dos mesos següents al mes que han estat utilitzades, de comú acord amb la direcció i en fraccions de 30 minuts.

La denegació del gaudiment d'aquestes hores tindrà caràcter motivat.

S'ha d'informar prèviament a la direcció.