Increment retributiu 2019 docents i retorn de la paga de 2013

CCOO us informa de la publicació del decret llei que concreta l'acord que CCOO, UGT I USOC van signar amb el govern de la Generalitat.


S'ha publicat el DECRET LLEI 3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013.




RESUM

Article 1:
  • Increment d'un 2'25% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes d'1 de gener de 2019, respecte els imports vigents a 31 de desembre de 2018. (ho cobrarem en la nòmina de febrer amb endarreriments de gener).
  • Addicionalment, i amb efectes d'1 de juliol de 2019, les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018 s'incrementen, en funció del producte interior brut (PIB) a preus constants de 2018, en els percentatges següents: 
        Increment del 0,25%: PIB igual o superior a 2,5%. 
        Increment del 0,20%: PIB igual a 2,4%.
        Increment del 0,15%: PIB igual a 2,3%. 
        Increment del 0,10%: PIB igual a 2,2%. 
        Increment del 0,05%: PIB igual a 2,1%.  
  • S'autoritza un increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial del 2018, la destinació del qual es concretarà en els àmbits de negociació respectius, que podrà preveure la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió de complements específics, l'homologació de complements de destinació o l'aportació a plans de pensions, entre d'altres mesures.  
Article 2:
  • Recuperació del 10% de la paga extraordinària de l'any 2013 durant el primer trimestre de l'exercici 2019.