Negociació Annex Conveni IMEB

Des de la mesa de negociació de l'IMEB us informem de com están anant les negociacions de l'Annex de condicions laborals:En primer lloc el passat 25 de juliol vam tenir la primera reunió de constitució de la comissió negociadora on els sindicats CCOO i UGT vam exposar les demandes de la plataforma que vam aprovar per l'assemblea el passat novembre del 2016. 

Les representants sindicals d'UGT i CCOO exposen en relació al personal educador de l’escoles bressol:

1) Incrementar el complement de Direcció d'Escola Bressol.

Des de les seccions sindicals, sol·licitem una pujada econòmica del complement de direcció de les EBM independentment de les característiques concretes de cada centre.

Es considera que són inferiors als de les direccions de primària amb grups d'alumnes similars a més de ser un càrrec unipersonal a bressol (a primària hi ha altres càrrecs a l'equip directiu). Hem de tenir present que hi ha direccions que gestionen, alhora Espais Familiars, Escola Bressol Trencadís (projecte inclusiu de NEE) i les Escoles Bressol que es poden considerar de màxima complexitat.

2) Reduir la ràtio infant-educadora o créixer en una segona educadora complementària per cada escola.

Des de l'IMEB, argumenten que ja s'ha aplicat reduccions de la ràtio en els centres d'alta complexitat i que cap Govern no es pot permetre baixar l'oferta de places a totes les escoles bressol. Les EBM són necessàries però han de ser sostenibles, al seu dia es va externalitzar la gestió pel cost econòmic. Cal ser conscients de la capacitat econòmica que tenim.

Pel que fa a la creació d'un segon lloc de complementària, l’administració argumenta que és competència de la comissió de govern, ja que afecta el model organitzatiu d'escola bressol aprovat i la RLT (Relació de Llocs de Treball) de l'Ajuntament, a banda que això requeriria una major aportació econòmica de l'Ajuntament de Barcelona per tal de sostenir les places.

De moment és un tema complicat, però nosaltres seguirem negociant per tal de poder donar una resposta de qualitat vers els infants.

3) Que la cobertura de substitució per les baixes per malaltia comuna (IT) es faci a partir del primer dia de baixa.
Ens comuniquen que la realitat administrativa és molt complexa a l'hora de cobrir les baixes des del primer dia. També ens fan saber, que les complementaries d'Escola Bressol, tenen la tasca de cobrir les suplències durant els dos primers dies.

4) Que a les educadores que assumeixen les funcions de direcció temporalment, se'ls hi retribueixi el complement de direcció des del primer dia. 
IMEB ens respon que ho estudiarà.

5) Estudiar com facilitar la mobilitat per raó de salut o la segona activitat a les educadores de bressol, per exemple: atendre els infants amb NEE, crear segona educadora complementària ...

IMEB recorda que per plantejar la mobilitat per raó de salut han de crear-se places de segona activitat i normativa al respecte, aquest assumpte és de la negociació de l'acord de condicions generals dels i les treballadores de l’Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa a la creació d'un segon lloc de complementària, no és competència d'aquesta comissió, ja que afecta el model organitzatiu d'escola bressol aprovat i la RLT de l'Ajuntament. L’administració exposa que aquest procediment és complex i que abans s'ha de fer una anàlisi de quina és la situació de les persones i com s'hauria de fer per establir un procediment en el marc de l'Ajuntament i relacionat amb la RLT (no només de l'IMEB).


6) Dificultats en el tancament del curs al mes de juliol. Demanem uns dies al juliol sense infants per tal de poder fer el tancament de curs.
Se'ns notifica que l'empresa de neteja és la responsable de la neteja de totes les joguines de l'escola.

7) UGT i CCOO exposem que a la mesa general han quedat alguns aspectes per acabar de negociar com els horaris especials i altres que cal concretar la seva aplicació d'acord amb les característiques dels diferents serveis.
L'IMEB comenta que es pot fer el pròxim mes de setembre quan se signi també l'annex de condicions específiques.

El passat dimarts 2 d'octubre vam tenir la segona reunió i l'administració ens va fer la comparativa de la jornada de les educadores de bressol amb la jornada de les 32,5h de la resta de l'Ajuntament tal com ha quedat després de la reducció horària aconseguida en el nou conveni de l'Ajuntament.
Segons l'IMEB a bressol fem 2,5h de més, en contraposició a les 26h de més que ens surten a nosaltres. Ens hem emplaçat a revisar els càlculs.
D'altra banda, segons l'administració els/les educadors/es de les escoles bressol haurien de poder tenir un descans a mig matí sense la necessitat que això surti reflectit en l'annex tal com sí que surt al conveni de l'Ajuntament. Segons la nostra posició tots els drets laborals han d'estar recollits al conveni i annex.

L'altra proposta que ens van presentar és que els sis dies de permís a recuperar es puguin agafar per hores i deixar sense efectes la borsa d'hores de conveni, evidentment vam estar totalment en desacord.

Ens informen que han revisat el plec de condicions de les empreses de neteja de les escoles i que aquesta tasca l'haurien de dur a terme en el període que compren de l'1 a l'11 de setembre i NO per part de les educadores de les Escoles Bressols.
Per últim ens van informar de: 
- Els dies addicionals de vacances aconseguits al nou conveni es podran començar a gaudir un cop signem el nou Annex i si cal, s'acordarà una pròrroga per poder-los gaudir a principis de l'any vinent.
10 anys – 1 dia hàbil

15 anys – 2 dies hàbils

20 anys – 3 dies hàbils

25 anys – 4 dies hàbils
Aquest dies addicionals de vacances es sumaran als dies per venciment de triennis.

- Totes aquelles persones que han estat baixa a l'IMEB ja sigui per jubilació, excedència, maternitat, etc. cobraran els endarreriments del conveni d'ofici igual que la resta del personal a l'octubre al número de compte on cobraven la nòmina habitualment.

Temes a tractar en la pròxima reunió:
  • Que a les educadores que assumeixen les funcions de direcció temporalment, se'ls hi retribueix el complement de direcció des del primer dia.
  • Estudiar com facilitar la mobilitat per raó de salut o la segona activitat a les educadores de bressol, per exemple: atendre els infants amb NEE, crear segona educadora complementària.
  • Revisió el còmput anual d'hores en relació a la resta de treballadors i treballadores  de l'Ajuntament de Barcelona, per estudiar l'aplicació de la reducció horària com la resta de col·lectius.