AJUTS PER DISCAPACITATS AMB DEPÈNDENCIA ECONÒMICA


Des de CCOO us volem informar dels nous imports d'ajuts per discapacitats amb depèndencia econòmica del nou conveni.Aquesta millora de conveni amb aquesta ajuda social es realitzarà amb data d'efectes 1 de gener de 2018.

Conveni Ajuntament de Barcelona 2017-2020

30.1 Criteris d’aplicació

Consisteix en una assignació econòmica mensual que es reconeix als empleats/des per les despeses generades per l’atenció i recuperació de persones, d’acord amb els que es determina al punt 2 d’aquest article, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconeguda per una resolució administrativa de l’Institut Català d’Assitència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Treball, Afers Socials  i Famílies de la Generalitat de Catalunya que convisquin i estiguin econòmicament a càrrec del/a empleat/da.

30.2 Imports        

L’ajut per als empleats/des els supòsits indicats, es fixa per a l’exercici del 2018 en 300,53 € mensuals que s’incrementaran anualment durant la vigència de l’acord amb el percentatge corresponent establert per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a cadascun dels exercicis.

L’import de l’ajut per als progenitors amb fills/es i cònjuge o assimilat, amb discapacitat vindrà determinat en funció del grau de discapacitat que tinguin, en les quanties mensuals següents per a l’any 2018.

       a)   Grau igual al 33% i inferior al 65%:   305,04
       b)   Grau igual al 65% o inferior al 75%:  413,98
       c)    Grau igual o superior al 75%:            522,91

En el cas de cònjuge o assimilat la persona discapacitada causant ha d’estar a càrrec, dependre econòmicament de l’empleat/a, i els ingressos percebuts no superen el salari mínim interprofessional.

Per al supòsit que es demani, per prescripció mèdica degudament acreditada, assistència en centres d’educació especial de caràcter onerós, aquest ajut tindrà a aquests efectes un increment de quantia suficient per cobrir les despeses i fins a un 50% com a màxim de les quantitats esmentades, i caldrà acreditar, des de la direcció del centre corresponent, l’import anual de les despeses. Cal acreditar aquestes despeses amb la factura emesa pel centre d’educació especial cada curs escolar.

Si hi ha modificació de grau de discapacitat un cop reconegut l’ajut se li abona des de la comunicació amb efectes des de la data de reconeixement de l’ICASS.