Increment retributiu 2018 (docents municipals)

CCOO us informa de l'increment acordat a la Mesa General de negociació dels empleats públics de la Generalitat.

Acords:

Incrementar en un 1'50% les retribucions del personal amb efectes del mes de gener de l'any 2018.

Incrementar, addicionalment, les retribucions del personal en un 0'25% amb efectes del mes de juliol de 2018.

Autoritzar un increment d'un 0'2% de la massa salarial que es destinarà a increment retributiu. La concreció d'aquest increment addicional s'efectuarà en el sí de la comissió paritària de seguiment i interpretació de l'acord. ( S'haurà de negociar com s'aplica a l'Ajuntament).