Substituts: cobrament del mes de juliol

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, del Departament d’Ensenyament, ha signat una resolució en la que es modifica l’apartat 2 de la Resolució de 7 de juliol de 2017, pel que fa al requisit de presentar la documentació acreditativa de la inscripció a l’activitat formativa.Aquest curs no caldrà presentar justificant de la matrícula a la formació, per tal que el personal interí cobri el mes de juliol.

Abans del 31 de desembre de 2018 caldrà presentar la documentació acreditativa d’haver fet la formació al juliol. 

A les persones que, d'acord amb les dades del curs 2017/2018, tenen sis o més mesos de serveis prestats a 30 de juny de 2018 i no tenen nomenament durant juliol i agost i han treballat al menys un dia en abril, maig o juny de 2018, se’ls farà un nomenament pel mes de juliol.

En el cas de les persones que a 30 de juny de 2018 estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment o percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal continuaran en aquesta situació i, per tant, no podran tenir nomenament durant el mes de juliol. A les persones que durant el mes de juliol finalitzin alguna d'aquestes situacions se'ls generà el nomenament pels dies del mes de juliol que no han tingut incidència.

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats de formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament o en les reconegudes a l'empara de l'Ordre ENS/248/2012, tret que coincideixi amb la participació en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.

Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores, i en total s’han d’acreditar 30 hores de formació.

Si no s'acredita la formació rebuda durant el mes de juliol de 2018, l'import líquid percebut en la nòmina de juliol tindrà el caràcter d'haver percebut indegudament i, consegüentment, s'emetran les corresponents cartes de reintegrament d'havers per tal que es retorni. 


Resolució 7 juliol 2017 pàgines 6 i 7