Permís de lactància

Des de CCOO us volem informar del permís per lactància.


Els treballadors/es tindran dret a una hora diària d'absència del lloc de treball, sense disminució de les retribucions ni de la prima d'assistència i puntualitat.

S'inicia un cop finit el permís de maternitat i té una durada màxima fins que el fill o filla compleixi 12 mesos.

CARACTERÍSTIQUES

QUI HO POT GAUDIR?

Personal funcionari i laboral. 
DURADA DEL PERMÍS
Permís d'una hora diària d'absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts.

En els casos de part, adopció o acolliment múltiple la durada del permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d'una hora.

El període del permís s'inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima fins que el fill o filla compleixi 12 mesos.

CRITERIS D'APLICACIÓ     

Quan els dos progenitors treballin, només un d'ells podrà exercir aquest dret, havent de manifestar el sol.licitant expressament per escrit que l'altre no gaudeix del mateix dret.

Aquesta hora de lactància és acumulable a la reducció de jornada per atenció a menors.

Es pot optar entre les següents possibilitats, les quals són alternatives i excloents:

    1. Una hora diària d'absència a l'inici o al final de la jornada.

2. Una reducció de la jornada en mitja hora a l'inici i al final de la jornada.

3. El personal amb jornada completa podrà acumular tot el període de reducció en dues fraccions setmanals, cada una d'elles de dues hores i mitja que, en els casos d'horari comú, es poden aplicar a les dues tardes reglamentàries de prestació laboral.

4. Les hores de lactància es podran compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d'inici del període de permís tenint en compte les necessitats del servei que hauran de ser acreditades en el procediment d'autorització (en aquest últim supòsit consultar amb el departament de personal corresponent).

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 Fotocòpia del llibre de família on consti el/la menor.

 Declaració jurada conforme el/la cònjuge no treballa, i en el cas que treballi que no gaudeix del mateix dret.

COM ES FA EL TRÀMIT

1)  Fes arribar al Departament de Personal del teu sector, la documentació necessària.
2)  El Departament de Personal del Sector et comunicarà l'autorització o denegació.


US VOLEM ADJUNTAR LA NORMATIVA DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA PER UN MENOR PERQUÈ TINGUEU TOTA LA INFORMACIÓ.

Circular 2/2018 sobre la reducció de jornada per conciliació familiar.DES DE CCOO CONTINUEM LLUITANT PER RECUPERAR TOTS ELS NOSTRE DERTS.