Modificació concurs de trasllat d'Escoles Bressol

Des de CCOO volem informar de l'esmena del concurs de trasllat de Bressol.Aquesta esmena comportar obrir un nou termini de quinze dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació a la Gaseta, sens perjudici de la validesa de les sol·licituds ja presentades en temps i forma. Per tant, el termini per presentar instàncies finalitzarà el proper 25 de juny.

El motiu de l'esmena es afegir 4 llocs de treball vacants de l'EMB Xiroi.

ESMENES CONCURS DE TRASLLAT BRESSOL