Des de CCOO us volem informar del Concurs de trasllat per proveïr llocs de treball vacants de les Escoles Bressol Municipals i Espais Familiars pel curs 2018-2019.

Podran participar-hi els funcionaris i funcionàries municipals i contractats i contractades laborals fixos de l’IMEB en servei actiu amb destinació a les Escoles Bressol Municipals i Espais Familiars amb la categoria d’Educador/a d’Escola Bressol o Tècnic/a Auxiliar d’Educació i Puericultura, amb 2 anys d’antiguitat al mateix centre i que estiguin en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1).

Termini de presentació de sol·licitud

Des del dia 5 de juny i fins al 19 de juny. 

FULL DE SOL·LICITUD  

Característiques del concurs de trasllat.

Pel que fa a la resolució d’aquest concurs, i en quant a l’adjudicació dels llocs de treball, s’estableix el següent ordre de preferència: 

En primer lloc: Educadors i educadores que hagin resultat desplaçades dels seus actuals llocs de treball com a conseqüència d’ajustos organitzatius a les seves escoles bressol. 

En segon lloc: Educadors/es que ho sol·licitin voluntàriament, segons l’ordre de puntuació obtinguda en la valoració de mèrits. 

Les persones aspirants hauran de presentar la sol·licitud d’acord amb la instància model establerta, al Registre General de l’Institut d’Educació (pl. d’Espanya, 5), de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. El model d’instància així com tota la informació del seguiment del concurs, es publicaran al Bulevard, a la web de l’IMEB i al tauler d’anuncis de l’IMEB. 

A la instància caldrà indicar les places a les quals s’opta i en quin ordre, sense cap limitació quant al nombre d’eleccions. Igualment, caldrà incloure la declaració expressa de complir els requisits exigits per participar en el concurs. L’acreditació dels mèrits s’haurà de fer a posteriori, només en cas de petició de la Comissió de Valoració. 

Els educadors i educadores que presentin sol·licitud per a una plaça d’un Espai Familiar (Serveis Complementaris) hauran de lliurar junt amb la sol·licitud un projecte amb una extensió màxima de 3 fulls DIN A4 per una cara i els seus continguts s’hauran de referir als següents aspectes

- motius pels quals opta a aquest tipus de servei. - objectius d’un espai familiar i intervenció de l’educador/a.


GASETA MUNICIPAL AMB LES BASES I ESCOLES