Prestació risc d'embaràs a l'IMEB

Des de CCOO us volem informar com tramitar la prestació de risc d'embaràs.INFORMACIÓ EN PDF

Aquesta prestació té com a finalitat protegir a la treballadora embarassada d'una situació de risc, quan no resulti tècnica o objectivament possible el canvi a un altre lloc de treball o l'activitat compatible amb el seu estat.

El subsidi es tramita a Mutua Universal que és qui autoritzarà la fi de l’activitat, sent aquest el dia d'inici del subsidi i finalitzarà el dia anterior al part.

Es reconeix el subsidi per risc d'embaràs com una prestació derivada de contingència professional, en compliment del Reial decret 295/2009 de 6 de març.

Quina situació protegeix aquesta prestació?

Quan en el seu lloc de treball existeixen agents, procediments o condicions de treball que poden influir negativament en la seva salut o la del fetus. Si la treballadora no es troba treballant (vacances, baixa IT o altres) no existeix el risc.

Són beneficiàries d'aquesta prestació les educadores de bressol que presten atenció directa als infants (a partir de la setmana 26 de gestació) i les professores de música que exerceixen les funcions docents (a definir segons l’instrument i horari laboral). 

Les beneficiàries d’aquest subsidi han de complir els requisits exigits:
  • Tenir relació laboral amb l’Institut d’Educació  
  • Estar en actiu al lloc de treball
No es considera situació protegida aquella en què la patologia que pateix la treballadora no està relacionada amb el lloc de treball desenvolupat, sent en aquest cas una situació susceptible de derivar en baixa per contingències comunes.

Naturalesa de la prestació econòmica

La gestió i el pagament correspon a l'entitat gestora o col·laboradora en la modalitat de pagament directe.

La durada de la prestació estarà únicament limitada per la pròpia existència del risc, per la qual cosa la prestació s'iniciarà el dia de la suspensió de l'activitat i finalitzarà el dia anterior al part (inici del permís maternal a càrrec de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, INSS).

Treballadora i empresa estan obligats a comunicar a Mutua Universal qualsevol circumstància que impliqui la suspensió del dret al subsidi:
  • Suspensió del contracte de treball per maternitat (naixement del nadó).
  • Reincorporació de la dona treballadora al seu lloc de treball anterior o a un altre compatible amb el seu estat.
  • Interrupció de l'embaràs.
  • Defunció de la beneficiària.
  • Extinció del contracte de treball (pas a situació d'atur).
  • Finalització de crida en contractes fixos discontinus.
  • Per ser baixa en el Règim especial de la Seguretat Social.
 Com es pot tramitar la prestació de subsidi de risc durant l’embaràs?
És una prestació que ha de gestionar i sol·licitar la treballadora quan ho consideri (sempre que compleixi els requisits) Es recomana fer-ho entre 3 o 4 setmanes abans de la setmana 26 de gestació.

Tota la informació amb la documentació corresponent a la tramitació d’aquesta prestació està disponible al Bulevard Educatiu.

La persona de referència a l'IMEB és la Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals Rosa Escofet: tel. 93 402 35 52  rescofet@bcn.cat

Documentació
1. Informe mèdic inicial servei públic de salut.
2. Sol·licitud de certificat mèdic.
3. Sol·licitud de la prestació econòmica de ris durant l'embaràs.
4.Instància genèrica per demanar el certificat de cotitzacions a la seguretat social i entregar per mail al Departament de RRHH; rrhh_imeb@bcn.cat         

Mutua universal

Els documents 1,2 i 3 junt amb la fotocòpia del DNI i del llibre de família, en cas de tenir més fills, s’ha d’entregar a:

Mutua Universal
C/ Rosselló, 168
Tel: 93 484 84 84
Horari de 9 a 20 hores de dilluns a divendres (laborables)

La resta de documentació la tramita directament l’IMEB a Mutua Universal.

La treballadora ha de desenvolupar les seves funcions fins que la Mutua Universal no li comuniqui la data d’inici de la prestació (encara que excedeixi el període d’inici del subsidi). Qualsevol absència a la feina sense la comunicació de la Mútua serà una absència NO JUSTIFICADA.

La treballadora ha de comunicar a la direcció del centre l’aprovació i la data d’inici de la prestació per què pugui tramitar la substitució seguint el protocol habitual.