Borsa GRAU Massana

CCOO informa de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos de la  Borsa de personal docent per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat en el grau universitari en Arts i Disseny impartit a l'Escola Massana. 


Del 9 al 22 de gener de 2018 (ambdós inclosos) les persones interessades poden formular les al·legacions que creguin oportunes i aportar la documentació que es requereixi.   

L
’horari de l’Oficina d’atenció i registre del Consorci d’Educació és de dilluns a dijous de 8:30 a 17 h. i divendres de 8:30 a 14 h. També es pot trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  Finalitzat el termini per a la subsanació de la llista provisional, es publicarà la llista definitiva de les persones admeses i excloses.

Per tal de garantir la capacitació dels candidats/es per a la docència en la titulació de GRAU, s'establirà un procés de selecció sobre la idoneïtat del perfil professional i els coneixements específics de cada matèria.
Puntuació màxima: 50 punts. Puntuació mínima per formar part de la borsa de treball: 25 punts.URGENT EL 23 DE GENER S'HAN CONVOCAT LES ENTREVISTES DE SELECCIÓ.


En l'enllaç teniu la informació.

ENTREVISTES


CONVOCATÒRIA