PAGUES DEL 2012, 2013, 2014

CCOO informa que el 19 de desembre de 2017 hem tingut reunió paritària.

Avui a la Comissió Paritària al CEB hem signat la pròrroga de la bestreta de la paga del 2012.

Resum de com hem recuperat la paga extra del 2012:

Per al personal que va cobrar la bestreta 

El mes de març de 2015 el Consorci d'Educació va abonar el 24,04% de la paga extraordinària de desembre de 2012 i va descomptar aquest percentatge de la bestreta el mes de desembre de 2015.

L'octubre de 2016 es va abonar i descomptar el 20'77%.

L'abril de 2017 es va abonar i descomptar el 34'42%.

L'abril de 2018 s'abonarà i descomptarà el 20'77%.

I s'haurà retornat la bestreta que vam cobrar.

Per al personal que no va cobrar la bestreta

El mes de març de 2015 va cobrar el 24'04%.

L'octubre de 2016 va cobrar el 20'77%.

L'abril de 2017 va cobrar el 34'42%.

L'abril de 2018 cobrarà el 20'77%


Per al personal jubilat o no actiu

Si tenen el mateix compte corrent on cobraven la nòmina, els hi faran l'ingrés d'ofici (sense haver de demanar-ho). 


Segons l'acord de la Mesa General de negociació dels empleats públics de l'administració de la Generalitat de Catalunya en data 16 de juny de 2017, les parts van adoptar l'acord d'abonar durant l'exercici 2018, un mínim d'un 10% de la quantia equivalent a la paga extraordinària del 2013 que es va deixar de percebre en aquell exercici.


Les parts es comprometen a negociar el retorn de la part de la paga del 2013 i la del 2014 i les condicions laborals.

Aquests acords seran d'aplicació al personal municipal.