Publicació llista provisional admesos exclosos Interinatges convocatòria 7/2017

CCOO us informa de la publicació de les llistes d'interinatges provisionals d'admesos i exclosos


S’obre un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional, per tal que les persones interessades puguin formular les al·legacions que creguin oportunes i aportar la documentació que es requereixi.

Termini:


del 23 de juny al 6 de juliol de 2017 (ambdós inclosos).


L’horari de l’Oficina d’atenció i registre del Consorci d’Educació és de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

També es pot trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Finalitzat el termini per a la rectificació de la llista provisional, es publicarà la llista definitiva de les persones admeses i excloses.