Comissió de borses de bressol

Canvis en el funcionament de la
borsa de treball de bressol

Finalment, el passat 23 de maig es va realitzar la reunió de la comissió de borses de bressol a l'IMEB. Es tractava d'adaptar el nou acord de borses de l'Ajuntament al funcionament de les escoles bressol. 

D'entrada, us recordem que el nou acord signat el passat novembre recull millores en relació a :

*S'amplia a 3 el nombre de renúncies a les ofertes de treball per ser exclòs de la borsa.

* S'amplia a 24 mesos  - prorrogable fins 2 períodes de 12 mesos més- la caducitat de la borses per les persones que NO hagin prestat servei, sempre que no sigui necessària l'ampliació per garantir el servei.

*Es publicaran mensualment les borses fins que es puguin gestionar mitjançant el mòdul de gestió on line SAP BORSES.

*Les interines amb una prestació total de més de 24 mesos sense cap informe negatiu durant aquest període i 2 positius deixaran de ser avaluades. Aquesta mesura té caràcter retroactiu, i segons les dades de l'IMEB tindrà la següent repercussió immediata:

  • A 302 interines i 67 substitutes ja no se'ls farà informe aquest curs
  • A 97 interines i 40 substitutes que ja tenen un informe positiu, si el de final de curs és positiu serà l'últim
  • A 11 interines d'estructura que en els últims tres anys no tenen informe (?) se'ls farà un a final de curs i serà l'últim si és positiu.
Les substitutes que a partir del proper curs passin a cobrir un interinatge d'estructura se'ls farà un informe d'avaluació només el primer curs.

En relació a les renúncies i tenint present les especificitats del cobriment de baixes de bressol, s'acorda:
  • Per cobrir una substitució es trucarà 2 vegades i s'enviarà un mail seguint l'odre de la llista. Si no es localitza a la persona es trucarà a la següent, i la persona no localitzada passarà al final de la llista si no contesta durant les 48 hores següents. Els terços i mitges jornades es demanaran voluntàries a l'inici de curs  (es farà un model específic d'instància) i si no es cobreix es seguirà l'ordre de la llista.

En relació als informes d'avaluació, el nou acord introdueix els informes tutorial i un pla de millora 

"Transcorreguts els tres primers mesos es realitzarà l'informe de direcció i tutoria del personal, i als 12 mesos és farà un informe d'avaluació amb resultat positiu o negatiu. Els informes que es realitzin en els tres primers mesos es faran servir com a referència en el procés  tutoria del personal, aquest informe haurà d'anar acompanyat d'un pla i accions de millora al respecte i el seu resultat no serà ni positiu ni negatiu, es notificarà per escrit amb còpia al treballador i seran remesos a la Gerència de Recursos Humans i Organització."

En relació a la gestió de la Borsa i l'adjudicació de substitucions pel proper curs, l'IMEB ens diu que el SAP (que permet agilitat i transparència) no estarà encara a punt. Seguim esperant.

CC.OO va tornar a insistir en la necessitat de que RR.HH informés per escrit a les direccions dels centres de l'aplicació del nou acord de borses.
Per últim, una bona notícia, per fi l'IMEB no farà més nomenaments d'estructura amb data de finalització 31 d'agost a aquelles interines que portin més de tres anys ocupant la vacant estructural.

Entre totes hem aconseguit arribar a bon port la campanya que CC.OO-IMEB va iniciar fa dos anys perquè s'efectués una contractació responsable socialment i respectuosa amb l'EBEP.