Cobrament del juliol pels substituts: Escola d'estiu

CCOO us informa sobre el cobrament del mes de juliol dels substituts


El passat 29 de març en mesa sectorial el Departament d'Ensenyament es va informar de la recuperació del cobrament del mes de Juliol pel personal substitut, tal com es recollia en l'acord 31 de gener del 2017Aquesta és una recuperació de l'acord de 2005 signat en solitari per CCOO.


Avui s’ha publicat la Resolució de 26 de maig, de modificació de la Resolució de 13 de juliol de 2016,  establint els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017.


Aquesta Resolució inclou dins l'apartat 2 "Durada dels nomenaments" de la Resolució de 13 de juliol el nomenament durant el mes de juliol del personal interí i substitut i es publica el 29 de maig.


Per obtenir aquest nomenament de juliol caldrà:

  • Realitzar formació reconeguda pel Departament d'Ensenyament durant el mes de juliol. Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i en total s'ha d'acreditar 30 hores de formació.

El calendari previst per poder fer els nomenaments del mes de juliol es el següent:

  • Les persones que participen en aquest procés poden presentar la documentació acreditativa de la inscripció en els cursos de formació fins al 22 de juny de 2017.
  • Les persones que a 30 de juny compleixin els requisits i estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment o percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal i continuïn en aquesta situació a 1 de juliol no se’ls hi farà el nomenament del mes de juliol.

  • Fins al 30 de setembre les persones que han tingut nomenament durant el mes de juliol presentaran el document acreditatiu d’haver fet la formació.

  • A partir de l'1 d'octubre les persones que tenint nomenament el mes de juliol no hagin presentat el document acreditatiu de la realització de la formació s'emetrà una carta de reintegrament d'havers.
  • El requisit per poder tenir el nomenament és haver treballat un mínim de sis mesos, i haver treballat els mesos d'abril, maig o juny de 2017.
En l'enllaç teniu la resolució


 El personal que vulgui acollir-se a aquest nomenament, haurà de presentar, com a màxim el dia 22 de juny de 2017, la inscripció al/s curs/os. Aquest comprovant es lliurarà per correu electrònic a les adreces següents:

Primària:             mvallcorba.ceb@gencat.cat
Secundaria:        mgilart.ceb@gencat.cat


CCOO ha organitzat la 2a escola d'estiu: