Obertura de borses de treball per a centres municipals.

CCOO us informa de les especialitats que es convocaran el 2017.( LLISTAT PROVISIONAL)

 

 

 

En breu es publicaran les bases de la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs públic per formar part de les llistes d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat en centres docents públics municipals gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona.

Us avancem les especialitats (PROVISIONAL) que es convocaran:
Pot haver algun canvi en el moment de la publicació.

Mestre/a
PAN  Anglès
PMU Música 
ALL  Audició i llenguatge
ALL  Audició i llenguatge amb:           Coneixements avançats i  
                                                               experiència en llengua de 
                                                               signes.
EES  Pedagogia terapèutica amb:          Formació especifica en
                                                                relació als trastorns de 
                                                                l'espectre autista, trastorn
                                                                mental i de la conducta i 
                                                                experiència de treball amb 
                                                                aquest alumnat.
Professor/a d'Ensenyament Secundari

AN   Anglès
LC    Llengua i literatura catalana
ECO Economia 
FI     Filosofia
FQ    Física i química
MA   Mtemàtiques
PSI    Orientació Educativa
PSI    Orientació Educativa amb:           Titulació de psicologia o
                                                                psicopedagogia.
                                                                Experiència de treball en 
                                                                l'àmbit escolar ordinari o 
                                                                de l'educació especial com
                                                                a docent i/o en tasues 
                                                                d'assessorament 
                                                                psicopedagògic. 
                                                                Formació específica en 
                                                                relació als trastorns de
                                                                l'espectre autista, trstorn 
                                                                mental i de la conducta i 
                                                                experiència de treball amb
                                                                aquest alumnat. Capacitat 
                                                                de treball en equip i en 
                                                                xarxa. Capacitat de 
                                                                 lideratge. es valorarà 
                                                                 l'experiència en el treball 
                                                                 clínic, amb famílies i 
                                                                 coordinació d'equips.
TEC  Tecnologia
502    Anàlisi i química industrial.
520    Processos i productes de tèxtil, 
          confecció i pell :                  Enginyer tèxtil amb experiència
                                                       en el camp de la producció, 
                                                       gestió de la qualitat, prevenció de
                                                       riscos laborals i 
                                                       gestió medioambiental; 
                                                       fitxes tècniques i habilitats
                                                       de disseny (color, dibuix en pla i 
                                                       algun programa vectorial
                                                       de dibuix).
524  Sistemes electrònics
525  Sistemes electrotècnics i automàtics.

Professor/a Tècnic/a de Formació Profesional 

602  Equips electrònics.
605  Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids.
606  Instal·lacions electrotècniques.
608  Laboratori.
611  Mecanització i manteniment de màquines.
613  Oficina de projecte de fabricació mecànica.
616  Operacions i equips de producció agrària: Jardiners.
617 Patronatge i confecció:                  Confeccionista, prendre
                                                               mides i fer patrons de 
                                                               totes les dificultats,
                                                               ensenyar a l'alumnat
                                                               les tècniques de confecció a 
                                                               mida i confecció industrial 
                                                               i l'us de la maquinària
                                                               indicada. Especialista en
                                                               vestuari d'espectacles:
                                                               tintura i ambientació 
                                                               de teixits.

Mestre de taller d'Ats Plàstiques i disseny

712  Disseny gràfic.
713  Disseny tèxtil
718  Ceràmica i vidre
721  Vídeo i mitjans audiovisuals.
722  Mitjans informàtics.

Professor/a de'Arts plàstiques i disseny

809  Modelisme i maquetisme
813  Tècniques ceràmiques