Interessos de demora de l'1%

Informació sobre els interessos de demora de l'1%


Des de CCOO sempre hem considerat que l’Ajuntament de Barcelona ha d’abonar els interessos de demora en relació amb el deute declarat a les sentències a favor de l'1% (Sentències en data 28 de maig de 2013 per la secció quarta de la sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya). 

Per aquest motiu, el nostre gabinet jurídic va procedir a formular la corresponent reclamació judicial, i el passat mes de Juny vam presentar l'incident d'execució de sentència al jutjat, per tal de reclamar els interessos legals de l'1% a l’Ajuntament de Barcelona.

Fa uns dies, CCOO ha rebut la notificació del citat Incident d'execució de sentència 7/2016-BY (Jutjat contenciós administratiu número 14 de Barcelona) en la que es declara: “...que no da lugar a la percepción de intereses de demora por parte de los solicitantes.”

Davant d'aquesta resolució, estem estudiant les diferents possibilitats jurídiques de les quals disposem per aconseguir que es faci efectiu el pagament dels interessos que ens pertanyen a tots i a totes.  

NO DEIXAREM DE DEFENSAR EL QUE ÉS NOSTRE!