INDEMNITZACIÓ INTERINS, SUBSTITUTS I LABORALS TEMPORALS.

CCOO exigeix oferta d’ocupació pública i indemnització per finalització de contracte laboral o cessament.

Dues sentències recents del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) dictaminen que no poden cobrir-se places estructurals amb treballadors/es laborals temporals o funcionaris interins i que, tot el personal té dret a una indemnització de vint dies per any treballat un cop acabat el seu contracte o nomenament igual que el personal indefinit. Des de CCOO exigirem a les meses de negociació:

  • La convocatòria urgent d’Oferta d’Ocupació Publica per acabar amb l’ocupació temporal.
  • El reconeixement del dret a indemnització del personal interí i laboral equiparant-la a la del personal indefinit.
  • L’estabilitat del personal laboral temporal i de l’interí.

A nivell individual, CCOO estem recollint les diverses situacions personals per tal que el nostre Gabinet Jurídic analitzi la viabilitat d’interposar demandes. Si creus que pots estar afectat, entra en el  següent aplicatiu, perquè t’informin, sense cap altre compromís per part teva.
Per una errada a l'aplicatiu heu de fer les reclamacions a la Secció Sindcal IMEB-CEB i desprès com si fossin de l'IMEB. Disculpeu les molesties.

En el moment en què el Gabinet Jurídic estudiï el teu cas i estigui clara la viabilitat jurídica del mateix, ens posarem en contacte amb tu per recollir la documentació necessària i informar-te de les condicions econòmiques del procés jurídic. S’ha de tenir en compte que la legislació aplicable i la forma de reclamació és diferent pel personal laboral i l’interí. En el cas del personal laboral la via jurídica és la Social i en el del personal interí, la del Contenciós-Administratiu, més lenta i costosa.


QUÈ PODRÍEM RECLAMAR?
PERSONAL LABORAL
PERSONAL INTERÍ
Contracte sense irregularitats o abús en la contractació
Indemnització de 20 dies per any treballat dels contractes finalitzats després del 14 de setembre de 2015. (2)
Indemnització de 20 dies per any treballat dels contractes finalitzats després del 14 de setembre de 2012. (2)
Contracte amb irregularitats o abús en la contractació(1)
-        Consideració d’indefinits no fixes
-        Romandre a la plaça fins que sigui coberta per Oferta Pública d’Ocupació o Concurs i 20 dies d’indemnització per any al finalitzar el contracte.
-        En el cas d’amortització de la plaça, aplicació del procediment per acomiadament objectiu.
-        Romandre a la plaça en situació d’interinitat fins a l’Oferta Pública d’Ocupació i 20 dies per any d’indemnització al finalitzar la relació laboral.
-        En el cas d’amortització de la plaça, aplicació del procediment per acomiadament objectiu.


1)Les  irregularitats o abús en la contractació poden ser per la concatenació de contractes, la inexistència de causa, la utilització de contractes temporals per a places estructurals... La determinació d’aquestes irregularitats té una alta complexitat jurídica.


(2)El termini de reclamació de quantitats és d’un any a partir de la finalització de la relació laboral  en el cas de personal laboral i assalariat i de quatre en el cas de personal funcionari.


En aquest enllaç teniu més informació:

Indemnització interins i substituts