Canvi en la consideració del que són dies hàbils

Des de CCOO us volem informar del canvi de normativa sobre els dies hàbils.


La llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les administracions públiques, que ha entrat en vigor el dia 2 d'octubre d'enguany, ha modificat en l'article 30.2 la consideració del que són dies hàbils:

"Sempre que per llei o en el dret de la Unió Europea no s’expressi un altre còmput,
  quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que aquests són hàbils, i s’exclouen del
còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius."

Així, ara els dissabtes ja no computen com a dies hàbils pel que fa al permís per malaltia greu o accident que implica atenció mèdica urgent i immediata de familiars.

Us recordem que aquest permís està regulat al punt 5 de la circular 33/2012.


Llei 39/2015 procediment administratiu