La paga del 2012

Com ens tornen la paga del 2012?

 

 

 

Per al personal que va cobrar la bestreta

El mes de març de 2015 el Consorci d'Educació va abonar el 24,04% de la paga extraordinària de desembre de 2012 i va descomptar aquest percentatge de la bestreta extraordinària el mes de desembre de 2015.

L'amortització del 75'96% restant de la bestreta es farà segons decrets llei que publiqui la Generalitat, de moment s'amortitzarà el 20'77% en l'exercici 2016, octubre o novembre.

Per al personal que no cobra bestreta

L'octubre o novembre cobrarà el 20'77%.

Decret llei recuperació parcial de la paga extraordinària  

El juny de 2016 es cobra la paga extraordinària normal.