Interessos de demora de l'1%

Des de CCOO us volem informar de la reclamació d'interessos de la sentència de l'1%

Tenim dues vies de reclamació:

-   Degut que encara no està tancat el procediment judicial sobre l’execució del pagament de l’1% i l’Ajuntament no ha pagat els interessos legals dels diners, fer una reclamació per incident d’execució. Reclamació que seria col·lectiva per a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Barcelona.

-  L’altre via, seria la reclamació individual . Aquesta via implica que s’hauria de fer una demanda per registre, esperar el silenci administratiu i posteriorment fer la demanda per via del contenciós.

Davant d’aquestes dues opcions, s’ha pres la decisió de fer la reclamació dels interessos per incident d’execució que engloba a tot el col·lectiu dels treballadors/es de l’Ajuntament. Els interessos legals a reclamar són a partir de la sentència definitiva del maig de 2013.
Entenem que aquesta via és la més raonable, davant l’altra opció d’haver de presentar milers de demandes, amb les despeses que suposa, en l’àmbit individual , i pel volum de feina, corrent el risc que si el resultat final no fos favorable cada treballador/a podria ser condemnat/da a pagar les costes de tot el procés.

Per tant CCOO, com a sindicat que està legitimat per fer la reclamació, iniciarà en breu el procediment legal  de la demanda, del que s’anirà informant puntualment.

Si en aquest procés no ens donessin la raó, som a temps de fer la reclamació individual de tot aquell que vulgui.

Des de CCOO, un cop més, demanem la confiança, el suport i seguiment per part de vosaltres, els treballadors/es , igualment com s’ha fet amb l’1%, davant d’aquesta demanda dels nostres interessos deguts.

CCOO tenim el dret i sobre tot l’obligació de reclamar el que ens pertany.

Desitgem que aquest procés de demanda tingui un resultat més àgil i curt i poder dedicar els esforços en molts dels temes pendents, entre ells la negociació del conveni.