Cobrament de l'1% a la nòmina de maig

Des de CCOO us volem informar del cobrament de l'1% a la següent nòminaEn el moment que rebeu la nòmina si veieu que no esteu d'acord amb alguna cosa podeu posar-vos en contacte amb el Concorci d'Educació al següent correu electrònic: 


1percent.ceb@gencat.cat

A qui li correspon l'abonament de l'1%?

A tot el personal PAS, TEI i TEE que hagi estat en actiu a l'Ajuntament de Barcelona en algun moment entre els anys 2007 i 2016 en condició de:

- Funcionari/ària de carrera
- Funcionari/ària interí/ina
- Personal laboral de l'Ajuntament
- Personal propi del Consorci que estiguin annexats a les taules retributives de     l'Ajuntament de Barcelona.

Nòmina 


En el rebut de la nòmina d'aquest mes de maig es detallen:

1. A la columna d'abonaments, els conceptes salarials de 2016 amb els nous imports.

L'increment es veure reflectit al concepte de complement específic. 

Als conceptes de sou base, antiguitat (triennis) i destinació no pot haver l'increment directe ja que aquests conceptes van amb els Pressupostos Generals de l'Estat.

El complement d'experiència professional, no té cap increment degut a que apareix el 2010.

2. A la columna d'endarreriments, els conceptes derivats del recàlcul. 

Consideracions Fiscals per part de l'Ajuntament de Barcelona

Tenint en compte allò que estableix la llei d'IRPF, i després de diverses consultes, s'ha considerat que aquest abonament ha de tributar íntegrament al'exercici fiscal del 2016.

Els endarreriments que es generen tenen la consideració de rendiments irregulars.

En els casos que el període de generació sigui superior a 2 anys, els serà d'aplicació una reducció del 30% (art. 18.2 de la Llei d'IRPF).

Aquelles persones que hagin de fer alguna tramitació amb l'INSS (Institut Nacional de Seguretat Social), hauran d'esperar un temps prudencial per poder realitzar els tràmits oportuns.