Convocatòria borsa d'educador/a d'Escola Bressol

Ampliació de la borsa d'Educadores i Educadors d'Escola Bressol (IMEB)Des de CCOO us volem infomar que ahir, 29 de febrer de 2015, va sortir publicat la convocatòria, a la Gaseta Municipal, del procès selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball de la categoria d'educadora i educador d'Escola Bressol de l'Institut d'Educació de Barcelona (IMEB).


AMPLIACIÓ BORSA EDUCADOR/RA D'ESCOLA BRESSOL

NOTA INFORMATIVA BORSA D'EDUCADOR/RA D'ESCOLA BRESSOL

BASES CONVOCATORIA 28 DE JUNY DE 2006

En aquesta publicació fan menció de:

  • Ampliar en 3 mesos la vigència de la borsa de la categoria d’educador/a bressol publicada en data 25 de setembre de 2014, com a màxim fins al 25 de juny de 2016, data en la qual causaran baixa de l’esmentada borsa les persones del bloc c) que no hagin prestat serveis.
  •  A la convocatòria del procés selectiu d’ampliació de la borsa de treball d’educador/a bressol s’inclouran totes les sol·licituds per formar part d’aquesta borsa registrades des de l’1 de març de 2016 fins al dia 21 de març de 2016.
  •  Totes les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació establerta en la base 2 i s'hauran de presentar al Registre de l'IMEB, Pl. Espanya, 5, en el següent horari 8:30 a 17:30 hores de dilluns a dijous o qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, o bé per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.                                                        Totes aquelles persones que formen part de la llista però que han de fer l'exàmen hauran de presentar de nou la documentació.
  •  Totes les fases i informació sobre aquest procés es publicaran oportunament en aquest web, www.bcn.cat/educacio (llistat provisional i definitiu, data i lloc de les proves,...)
  •  El nou requisit i) de “no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual incorporat en aplicació de la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència.