Certificat de delictes sexual

CCOO US INFORMA SOBRE DEL PROCEDIMENT ACORDAT PER L'IMEB PER DEMANAR EL CERTIFICAT D'ANTECEDENTS DE DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT I INDEMNITAT SEXUAL 


Ahir 15 de març, la direcció de l'Institut d'Educació ens va informar del procediment que té previst aplicar als seus centres per complir  la llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de protecció del menor i la posterior modificació de 28 de juliol.

S'enviarà a les direccions dels centres (escoles bressol, escoles de música, espai familiars i Conservatori), para que els traspassi a tot el personal una declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per 
delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, i també per delictes de tràfic d'éssers humans. Aquesta declaració dóna l'autorització expressa l'Administració per comprovar la veracitade la declaració.
Un cop signada per les treballadores/s , les direccions les portaran a l'IMEB .