RETORN PAGA 2012


CCOO us informa que aquest matí, 11 de novembre de 2015, a la Taula General de Negociació de l'Ajuntament de Barcelona s'ha acordat el retorn del
100% de la paga 2012.

D’aquesta manera la situació de la paga de Nadal del 2015 queda així:

1. Funcionaris de carrera o Interins 2012 (amb bestreta a la nòmina de desembre)  què cobrarem: 

La nòmina de desembre, el retorn del 50% de la paga del 2012 .

El 4 de gener del 2016 ens pagaran el 50% de la paga 2012 i d’aquesta manera amb el retorn de la bestreta i la prorroga del conveni significa que la retallada del 2012 no ha afectat al personal municipal.

2. Funcionaris o interins (sense bestreta a la nòmina) cobrarem: 

El 100% de la paga de Nadal 2015 i el 26,23 de la paga de Nadal del 2012. 

El 4 de gener cobrarem l’altre 50%.

3. Personal que ja no treballa a l'Ajuntament (jubilades, substituts, ...) 

Al novembre cobrarem el 26.23%.

El 4 de gener el 50% restant.


4. Personal laboral al CEB 

De moment no podem informar de cap novetat perquè estem a l’espera de negociar amb el Consorci d’Educació.