SOL·LICITUD DE L'ATUR

Personal substitut: sol·licitud de la prestació d'atur.

  

Qui ho pot demanar:


 • Personal laboral temporal 
 • Personal interí substitut
Més informació i model de sol·licitud:
 • Informació CEB


 • Sol·licitud
  Requisits :
  • Haver perdut la feina involuntàriament
  • Haver cotitzat a la Seguretat Social al llarg d’un període de més de 360 dies en els últims 6 anys
  • No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte aliè a temps complet
  Subscriure el compromís d’activitat, consistent en l’obligació de cercar activament feina, acceptar una oferta adequada i participar en accions d’informació i orientació laboral. Tel. cita prèvia: 90101021


  Termini : 15 dies hàbils següents a l’últim dia treballat (no compten diumenges ni festius).

  Documentació :
  • Imprès de sol·licitud en el model normalitzat que facilita l’oficina del Servei Públic d’Ocupació.
  • Certificat d’empresa: consultar al consorci d'educació.
  • DNI
  • Si es tenen fills/es a càrrec, cal presentar el llibre de família.
Període de la cotització, en dies Durada prestació, en dies Període de la cotització, en dies Durada prestació, en dies
Des de 360 fins a 539 120    Des de 1440 fins a 1619 480
Des de 540 fins a 719  180       Des de 1620 fins a 1799 540
Des de 720 fins a 899 240    Des de 1800 fins a 1979 600
Des de 900 fins a 1079 300    Des de 1980 fins a 2159 660
Des de 1080 fins a 1259 360    A partir de 2160 fins 720
Des de 1260 fins a 1439 420Quantia de la prestació

Estarà en funció de la base reguladora que tingui el/la treballadora.
La base reguladora diària és la suma de la base de cotització dels últims 180 dies cotitzats a la Seguretat Social per contingències professionals dividida entre 180.
Situacions que poden donar-se, en cas de baixes per malaltia i llicències d’infantament, en relació amb el subsidi d’atur.

 • S’agafa la baixa per malaltia amb el contracte en vigor i l'alta es produeix un cop acabat el contracte
El Consorci paga fins al final del nomenament, i la Seguretat Social et paga fins al moment de l'alta (vegeu les retribucions durant la baixa per malaltia). L'endemà de l'alta comença el dret a la prestació d'atur, que cal demanar en el termini de 15 dies hàbils. Es consumeixen dies d'atur des del moment de la finalització del contracte encara que, de fet, estiguis cobrant de la Seguretat Social.

 • La llicència per infantament comença amb el contracte en vigor i s'acaba un cop finalitzat el contracte
Com en el cas anterior, la Seguretat Social et paga fins que s'acaba la llicència. L'endemà comença el dret a la prestació d'atur, que cal demanar en el termini de 15 dies hàbils. Però, a diferència del cas anterior, no es consumeixen dies d'atur durant el temps que dura la llicència.

 • La baixa mèdica o llicència per infantament s'origina mentre estàs cobrant la prestació d'atur
Es cobra del SEPE fins que s’acaba l’atur. Després paga la Seguretat Social fins al màxim del temps legal permès.

 • Si la maternitat s’origina mentre s’està cobrant l’atur
Es cobra de la Seguretat Social fins a la finalització del permís. No es consumeixen dies d’atur.
Jornades inferiors a la sencera i atur
·         Si estàs treballant a jornada inferior a la sencera i abans ho feies a jornada sencera ( o a una superior a la que fas actualment), pots demanar al SEPE/SOC, si tens els requisits necessaris, que et pagui el subsidi d'atur corresponent a les hores que falten per completar la jornada.
·         Si es cobreixen dues substitucions compactades de dedicació inferior a l’ordinària i es finalitza una de les dues, es té dret a cobrar el subsidi d’atur amb el mateix requisit anterior.

Vacances no gaudides
·         No podràs començar a cobrar l'atur fins que hagin passat els dies de vacances que et paguen a la liquidació.
·         T'han de pagar la part de vacances proporcionals al temps treballat ( 2,5 dies per més treballat )
·         Aquest període cotitza a la Seguretat Social i computa per a l'atur.

Retribucions durant la baixa per malaltia.
Amb motiu de l’aplicació del RDL 20/2012 a Catalunya, les retribucions en situació d’incapacitat temporal per a tots els empleats públics seran les següents:

Del 1 al dia 3
El 50% de les retribucions
Del 4 al dia 20
El 75% de les retribucions
Del 21 fins al final
El 100% de les retribucions
Per al càlcul del percentatge es pren com a referència la retribució cobrada l’últim mes sense incapacitat temporal.

Excepcions:

-   En totes les baixes produïdes durant l’embaràs, o com a conseqüència de violència de gènere es cobrarà el 100% de les retribucions des del primer dia.
-   En totes les baixes causades per un accident laboral o una malaltia professional, es cobrarà el 100% de les retribucions des del primer dia.
-   Tractaments oncològics, hospitalitzacions i intervencions quirúrgiques ambulatòries, es cobrarà el 100% de les retribucions des del primer dia.