INSTRUCCIONS CONSERGES ELECCIONS 2015

Instruccions Eleccions Municipals 2015


CCOO us informa de les instruccions per les eleccions municipals del 2015 enviada als centres pel Consorci d'educació de Barcelona.

  • Recordeu que disposeu de 4 hores per exercir el vostre dret a votació i 1 hora per dinar.
Amb motiu de les Eleccions Municipals del proper dia 24 de maig, us fem unes indicacions sobre les funcions de la persona responsable del vostre centre durant la jornada electoral:

  • Les seus electorals hauran d’obrir-se a les 7.45 hores del dia 24 de maig per a la constitució de les meses. Per poder atendre l’obertura al públic puntualment a les 9 hores, es posarà l’edifici en condicions normals de funcionament i us demanem la vostra col·laboració amb els membres de les meses per a l’adequació dels espais i per a la preparació del material.

  • El responsable del centre electoral, haurà d’obrir a les 7.45 i tancar el centre quan s’acabi el recompte de les votació; durant la jornada electoral, l’estada en el local vindrà establerta per les condicions fixades pels responsables de l’equipament.

  • El personal de consergeria haurà d’estar disponible per a qualsevol incidència, deixant el número de telèfon de contacte als Representants si deixeu temporalment el local

  • El pagament al conserge s’efectuarà per transferència bancària (62,61€ bruts; 61,36 € líquids) per part de l’Ajuntament de Barcelona amb les dades bancàries facilitades al Departament de Població
  • Us demanem la supervisió del material electoral següent (tot i recordant que els responsables de les paperetes i sobres seran els/les Presidents/es de les Meses).
Sobres    750 aprox. per Mesa

Caixes de paperetes:
De 1 Mesa                             2 conjunts de caixes (Etiquetes Negra i Vermella)
De 2 Meses                            3 conjunts de caixes
De 3 Meses                            4 conjunts de caixes
De 4 Meses                            5 conjunts de caixes
De 5 Meses                            6 conjunts de caixes
De 6 Meses                            8 conjunts de caixes
De 7 Meses                            9 conjunts de caixes
De 8 Meses                            10 conjunts de caixes
De 9 Meses                            11 conjunts de caixes
De 10 Meses a 12 Meses      15 conjunts de caixes

Urnes:
De 1 a 4 meses                      1 urna per Mesa electoral + 1 urna de reforç
De 5 a 7 meses                      1 urna per Mesa electoral + 2 urnes de reforç
De 8 a 12 meses                    1 urna per Mesa electoral + 3 urnes de reforç

Cabines
De 1 a 9 meses                      1 cabina
De 10 a 12 meses                  2 cabines

  • En el moment de constituir el Col·legi es posaran a la taula auxiliar les paperetes de 2 caixes de manera que hi hagi la mateixa quantitat per cada candidatura; també es col·locaran els sobres de votació de 2 urnes.

La resta de paperetes i sobres se entregaran per la seva custòdia als Presidents de Mesa electoral per evitar que el material de reserva quedi fora del seu control visual. Per tant, aquestes caixes no es posaran sota la taula auxiliar i en cap cas poden quedar en un espai de difícil accés (armari, aula o magatzem tancats); restaran en les proximitats de les Meses electorals, els membres de les quals s’encarregaran de anar reposant el contingut de la taula auxiliar durant la jornada.

  • Per a consultes i/o incidències en relació al vostre servei fins el divendres 22 de maig, us haureu de posar en contacte amb la senyora Sílvia Cadavide, al número de telèfon 93 551 10 00 (ext. 6695).

·         IMPORTANT: En el cas de força major sobrevinguda els dies 23 i 24 de maig, caldrà que us poseu en contacte amb la direcció del vostre centre (haureu de demanar un telèfon de contacte) que alhora trucarà al telèfon habilitat per la sol·licitud de suplències de darrera hora que és el 638 684 531.  

Alhora comunicar-vos que qualsevol incidència relativa al local o a les eleccions haurà de ser comunicada pels/per les Presidents/es de Mesa electoral a la Junta Electoral o Representants de l’ Administració al telèfons habilitats .

Documents en pdf