CONCURS DE TRASLLATS D'EDUCADORS/ES D'ESCOLA BRESSOL

Bases del Concurs de trasllats per les Escoles Bressol Curs 2015-16El passat dia 10 de maig van sortir publicades les bases per a la nova convocatòria del concurs de trasllats d'educadors/es d'Escola Bressol. La data límit de presentació de sol·licituds serà el 25 de maig. 


CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE TRASLLATS PER PROVEIR LLOCS DE TREBALL VACANTS CORRESPONENTS A ESCOLES BRESSOL. CURS 2015-2016. INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

D’acord amb la resolució de la Gerència de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB) de data 5 de juny de 2014, es convoca Concurs de Trasllats per proveir les vacants dels llocs de treball d’educador/a als centres públics municipals d’Escola Bressol, que es regirà per les presents BASES:

Els llocs de treball vacants per al curs 2015-2016 són els relacionats a l’Annex 1.

1.   Podran participar-hi els funcionaris i funcionàries municipals i contractats i contractades laborals fixos de l’IMEB en servei actiu amb destinació a les Escoles Bressol Municipals  i Serveis Familiars amb la categoria d’Educador/a d’Escola Bressol o Tècnic/a Auxiliar d’Educació i Puericultura, amb 2 anys d’antiguitat al mateix centre i que estiguin en possessió del certificat de coneixements mitjans de llengua catalana (nivell C).

2.   Pel que fa a la resolució d’aquest concurs, i quant a l’adjudicació dels llocs de treball, s’estableix el següent ordre de preferència:

En primer lloc: Educadors i educadores que hagin resultat desplaçades dels seus actuals llocs de treball com a conseqüència d’ajustos organitzatius a les seves escoles bressol.
En segon lloc: Educadors/es que ho sol·licitin voluntàriament, segons l’ordre de puntuació obtinguda en la valoració de mèrits.

3.   Els i les aspirants hauran de presentar la sol·licitud d’acord amb la instància model establerta, al Registre General de l’Institut d’Educació (pl. d’Espanya, 5), de dilluns a dijous de 8:30h a 17:30h i divendres de 8:30h a 14:00h. El model d’instància així com tota la informació del seguiment del concurs, es publicaran al Bulevard i al tauler d’anuncis de l’IMEB. A la instància caldrà indicar les places a les quals s’opta i en quin ordre, sense cap limitació en quant al nombre d’eleccions. Igualment, caldrà incloure la declaració expressa de complir els requisits exigits per participar en el concurs. L’acreditació dels mèrits s’haurà de fer a posteriori, només en cas de petició de la Comissió de Valoració.

4.   El termini per a la presentació de la instància serà de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria a la Gaseta Municipal.

5.   Totes les condicions requerides per participar-hi, com també els mèrits al·legats, han d’haver estat perfeccionats en la data de finalització del termini de presentació de les instàncies.

6.   La Comissió de Valoració podrà requerir en qualsevol moment els i les aspirants per a la justificació o aclariment de mèrits sobre els quals es plantegin dubtes.

7.   El concurs serà resolt atenent les peticions de les persones participants. En cas de sol·licituds coincidents sobre la mateixa plaça, s’aplicarà el barem de valoració de mèrits del punt 8 d’aquestes bases.

8.   Barem de valoració de mèrits

8.1  Per serveis prestats en l’Escola Bressol Municipal i/o en Espais Familiars com a funcionari/ària de carrera o contractat/da laboral fix/a de l’Institut d’Educació, fins a un màxim de 20 punts. (Es realitzarà des del Servei de Recursos Humans)

-       Per cada any de servei actiu com a educador/a d’Escola Bressol i Espai Familiar a l’Ajuntament de Barcelona, 1 punt. (Es realitzarà des del Servei de Recursos Humans)

-       Per temps de permanència en el centre sol·licitat, 0,5 punts per any. (Es realitzarà des del Servei de Recursos Humans)

8.2   Formació permanent: Fins a 15 punts

-       Per haver impartit  cursos o seminaris relacionats amb l’educació infantil, o per coordinació de grups de treball, fins 2 punts.

-       Per la participació en cursos relacionats amb el lloc de treball al qual s’opta en l’àmbit del primer cicle d’educació infantil, mínim de 10 hores, 0,05 punts /hora i fins a un màxim de 6 punts. Aquests cursos hauran de ser certificats mitjançant documentació acreditativa de les hores de durada.

-       Per la participació en cursos relatius a aspectes relacionats amb l’ensenyament, no inclosos a l’apartat anterior, per cada 10 hores, 0,01 punts per hora, fins a un màxim de 3 punts. Aquests cursos hauran de ser acreditats mitjançant documentació acreditativa de les hores de durada.

-       Màsters o post graus que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics de l’especialitat d’Infantil, que tinguin durada igual o superior a 300 hores, 2 punts.

-       Màsters o post graus que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics de l’especialitat d’Infantil, que tinguin durada igual o superior a 150 hores, 2 punts.

-       Màsters o post graus que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics de l’especialitat d’Infantil, que tinguin durada igual o superior a 75 hores, 2 punts.

8.3  Mèrits acadèmics: Fins a 5 punts

-       Doctorat: 3 punts
-       Altres titulacions universitàries, diferents de les al·legades per al ingrés al lloc de treball:  Llicenciatures 2 punts i Diplomatures 1,5 punts

8.4 Altres mèrits: Fins a 3 punts

-  Per publicacions de l’àmbit educatiu, en matèries relacionades amb el lloc al qual s’opta, en funció del relleu dels continguts d’aquestes publicacions, fins a 3 punts.


9.      Comissió de valoració

La Comissió de Valoració és l’òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament d’aquest procés, i està integrada per les persones següents:

-       Sr. Casimir Macià Costa, Director de Centres Educatius de l’Institut Municipal d’Educació o persona en qui delegui
-       Sra. Joaquima Ferrando Aguilar, Cap del Servei d’Educació Infantil o persona en qui delegui.
-       Sra. Antònia Cañellas Majoral, Cap del Servei de Recursos Humans o persona en qui delegui.
La Junta de Personal i el Comitè d’Empresa podran designar un/a membre titular i un/a de suplent, que podrà assistir a les sessions de la Junta.


Escoles Bressol
Vacants


Escoles Bressol
Vacants
1
Albí
4

43
Guinbó
2
2
Aqüeducte
5

44
Icària
7
3
Bambi
3

45
Júpiter
7
4
Barrufets
2

46
La Farinera
5
5
Bellmunt
3

47
La Fassina
8
6
Cadí
2

48
La Filadora
3
7
Camp de l’arpa
6

49
La Mar
3
8
Can Canet
5

50
La Muntanya
3
9
Can Caralleu
4

51
La Puput
7
10
Can Dragó
3

52
La Verneda de Sant Martí
4
11
Can Novell
6

53
L’Aliança
7
12
Canigó
2

54
L’Arboç
3
13
Carabassa
5

55
L’Arbret de l’Eixample
7
14
Casa dels nens
7

56
L’Argimon
5
15
Ciutat de Mallorca
2

57
L’Arquet
1
16
Cobi
11

58
Les Quatre Torres
3
17
Collserola
3

59
L’Esquirol
4
18
Colometa
5

60
L’Estació
6
19
Diagonal Mar
11

61
L’Harmonia
3
20
Dolors Canals
10

62
Llar d’infants
5
21
El Clot de la Mel
7

63
Londres
2
22
El Cotxet
3

64
L’Oreneta
2
23
El Fil
5

65
Manigua
3
24
El Gat Negre
7

66
Margalló
7
25
El Gronxador
5

67
Marina
10
26
El Palomar
4

68
Mont Tàber
7
27
El Parc de la Pegaso
3

69
Montserrat
3
28
El Petit Príncep
6

70
Nenes i nens
2
29
El Putget
2

71
Nic
2
30
El Roure
7

72
Niu d’infants
3
31
El Timbal
6

73
Pau
3
32
El Torrent
5

74
Pla de Fornells
6
33
El Tramvia Blau
5

75
Portal Nou
3
34
El Tren
8

76
Puigmal
3
35
El Tren de Fort Pienc
3

77
Sant Genís
3
36
El Tres Tombs
1

78
Sant Medir
3
37
El Vent
3

79
Tres Turons
5
38
El Xalet de la Paperera
1

80
Tris-Tras
2

39
Esquitx
3

81
Turó
2
40
Forestier
2

82
Valldaura
1
41
Galatea
4

83
Xarlot
2

42
Gràcia
3

84
Xiroi
3