5 DE MAIG S'OBRIRÀ EL PLAÇ PER A LA PRESENTACIÓ CATEDRÀTICS 2015

El termini de presentació de sol·licituds és del 5 al 25 de maig, ambdós inclosos


 

 

Requisits
Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència.  

Ser funcionari de carrera de l’Ajuntament de Barcelona, trobar-se en servei actiu i pertànyer a la categoria de professor d’ensenyament secundari.

Acreditar una antiguitat mínima de vuit anys, en el corresponent cos, com a funcionari de carrera.

Acreditar el coneixement oral i escrit de la llengua catalana. 

 En el link teniu tota la informació:

 BASES CATEDRÀTICS SECUNDÀRIA