OBERTURA BORSES DE TREBALL CENTRES MUNICIPALS

PUBLICACIÓ A LA GASETA MUNICIPAL DE L'OBERTURA DE BORSES DE TREBALL MUNICIPALS

S'obrirà un plaç per apuntar-se a partir de la publicació de l'anunci al DOGC (encara no s'ha publicat).

Mestres: Educació infantil
               Educació primària

Professors de secundària: LC Llengua i literatura catalana
                                          FQ Física i química
                                          501 Administració d'empreses
                                          502 Anàlisi i química industrial
                                          507 Informàtica
                                          524 Sistemes electrònics
                                          525 Sistemes electrotècnics i automàtics
Professors tècnics de FP: 608 Laboratori


En el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC.

Les persones que s’han presentat en l’última convocatòria (04/2004) hauran de presentar la
sol·licitud indicant l’especialitat a la que es presenten però no serà necessari incloure la documentació acreditativa dels requisits i mèrits al·legats.

Gaseta Municipal