Exclusió Borsa de Subalterns


CCOO informa de la "neteja" de la borsa de Subalterns del Consorci d'Educació.


CCOO us volem comunicar la publicació a la Gaseta Municipal, del 10 de març de 2015, la exclusió de la borsa de subalterns. Us preguem  que si coneixeu algú que estigui li digueu per tal no surti d'ella.

Reunida la Subcomissió del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) de l’Acord sobre la constitució i funcionament de les borses de treball de l’Ajuntament de Barcelona ha acordat:

− Publicar la relació de candidats/es de la borsa de personal subaltern per l’ordre de numeració previst per curs 2014-2015, els/les quals van incorporar-se com a resultat d’haver aprovat sense plaça qualsevol procés d’oposicions del cos subaltern anterior a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2012, i que alhora no han prestat serveis en un període de 18 mesos ininterromputs des de la data de la seva incorporació.

− Els/les candidats/es de la relació poden manifestar que estan interessats en continuar formant part de la borsa de treball del cos subaltern, en el termini de 15 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà d’aquesta publicació a la Gaseta Municipal, prèvia actualització de les seves dades de contacte, mitjançant instància adreçada a l’Oficina d’Atenció del CEB, o bé trametre-la per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

− Transcorregut aquest termini, es publicarà a la web del CEB la borsa reordenada pel criteri establert al punt 4 de les bases de l’Acord de 19 d’abril de 2012, prèvia exclusió dels candidats/es que no hagin prestat serveis en un període de 18 mesos ininterromputs des de la data de la seva incorporació a la borsa, que no hagin manifestat la seva voluntat de romandre en actiu a la borsa de treball.

Gaseta Municipal del 10 de març