Repòs domiciliari.

Repòs domiciliari 

de 24/48 hores 
Degut a les diferents consultes sobre el repòs domiciliari de 24/48 hores i la negativa dels metges de la Seguretat Social a fer un justificant i donar la baixa de 1 o 2 dies. Us fem arribar aquesta nota i recordar que durant un any natural disposem de dues vegades del gaudiment d'aquest repòs.
                                                                                                                                                                    
* Els empleats amb assistència sanitària de Seguretat Social:

Com ara els metges de capçalera no fan aquesta justificació, s'acceptarà  el document de la visita mèdica del metge juntament amb una declaració jurada  de la persona on comuniqui que ha realitzat el repòs domiciliari durant 24/48 hores. S'adjunta model de declaració, que s'haurà d'aportar juntament amb el document de visita mèdica.       * Els empleats amb assistència sanitària de PAMEN:                                                                                                                                                                               
Caldrà aportar la corresponent justificació, de 24/48 hores, expedida pel metge de capçalera tal com contempla la normativa.