CCOO INFORMA SOBRE LES RELACIONS LABORALS


Els nostres drets davant les actuacions sanitàries en     l’àmbit de les relacions laborals.


1.Els accidents laborals

 “Posant un infant al bressol em vaig quedar clavada amb un fort dolor a l'esquena i a la cama, la directora em va fer el paper i em va enviar a la mútua Universal, allà em van dir que no era accident laboral i em van enviar al CAP on em van fer la baixa “ 

Sovint ens arriben consultes com aquestes. Segons la llei (article 115 del RD 1/1994 ) es defineix accident de treball, qualsevol lesió que pateixi el treballador amb motiu de la feina i trenqui la seva continuïtat de forma sobtada. També s’inclouen les malalties que pateixen els treballadors amb anterioritat sempre que es puguin agreujar per la lesió constitutiva d’accident.  

En conclusió, si ens fem mal a l’escola i anem a la Mútua Universal amb el paper de la direcció, NO ens poden dir que anem al CAP perquè no és accident laboral. Recordeu que si la baixa no és per accident laboral no ens abonen el 100%. Cal fer valdre els nostres drets i posar una reclamació a la Mútua o la denúncia corresponent. 

Tipus d’accident : 

 Accident en sentit propi : qualsevol lesió corporal al centre 
 In itinere : anant o tornant del centre pel lloc habitual 
 In missió : fent un encàrrec de la feina fora del centre i en horari laboral  

Què fer quan patim un accident laboral.
  
La direcció del centre ens ha de complimentar el paper per a la Mútua. Si per urgència no fos possible, podem anar a un ambulatori o a l’hospital més proper a fer les primeres cures i comunicar que és un accident laboral. Després hem d’anar a la Mútua per fer la visita i portar el justificant.  

2. La vigilància de la Salut  

El servei de prevenció de l’IMEB té un conveni amb FREMAP per la vigilància de la Salut. Així, és aquesta empresa l’encarregada de les revisions mèdiques, la prevenció de riscos específics en el lloc de treball i l’avaluació de la nostra salut laboral. Tenim dret a demanar i conèixer la nostra avaluació de salut laboral (apte, o amb limitacions). Per demanar cita per la revisió podem trucar personalment al 933635729.
           
3. l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM)  

L’ICAM és l’organisme de la Generalitat que té totes les funcions inspectores sobre incapacitats laborals. Sovint rebem queixes de persones obligades a agafar l’alta forçosa quan no estan en condicions de treballar, o de pressions i tracte incorrecte. Aquestes situacions acaben normalment agreujant la malaltia de la persona afectada i repercutint en el funcionament del centre. Mentrestant intenten canviar aquesta situació us informen dels procediments a seguir:  

 Incapacitat temporal:  L’ICAM pot requerir la persona en qualsevol moment que està de baixa, i aquesta està obligada a presentar-se. L’ICAM pot decidir :

- Que la persona ha de continuar de baixa; 
- Enviar-la als especialistes de l’ICAM perquè valorin el cas; 
- Considerar que no està incapacitada i donar-li l’alta (alta forçosa). 

En el cas d’alta forçosa, si la persona no està d’acord, pot fer una reclamació per escrit al mateix ICAM i anar al seu metge a buscar una nova baixa amb un informe ampliant les causes. L’article 128 de la llei General de la Seguretat Social diu que “té 4 dies naturals per manifestar la seva disconformitat. Mentre dura la reclamació i la reconsideració de l’ICAM, es considera prorrogada la baixa fins l’última resolució del metge avaluador de l’ICAM “ . 

 Incapacitat permanent:  Als 12 mesos de baixa, l’ICAM requereix la persona per avaluar si prorroga la baixa 6 mesos més o s’inicia la incapacitat permanent (en casos especials o de rehabilitació es podrà allargar la baixa fins 24 mesos).

La incapacitat permanent pot ser:

  • Total : (per la seva feina ). Pot treballar en altra cosa.
  • Absoluta : No pot treballar en cap tipus de feina.  

4. Drets dels treballadors/es com a pacients  

Els nostres drets com a pacients són universals per qualsevol dels àmbits esmentats anteriorment.

Els drets dels treballadors/res com a pacients són: 

 La informació: conèixer tota la informació sobre la seva salut perquè pugui decidir l’opció que considera més oportuna i donar el consentiment específic a cada actuació.  

  La intimitat : respecte a la confidencialitat de les dades.  

  Història clínica: accedir a la documentació de la història clínica i obtenir una còpia de les dades de la mateixa.  

  Acompanyament: fer-se acompanyar a les visites o reconeixement per qualsevol persona que desitja (inclòs un delegat sindical de prevenció) 

  Reclamacions: En cas de vulneració dels seus drets, fer les reclamacions o denúncies corresponents.  

5. Inspecció mèdica de l'Ajuntament

Quan estem de baixa la inspecció mèdica de l'Ajuntament ens pot reclamar per una visita. L'assistència a aquesta visita és obligatòria.