Reducció de jornada per raó de l'edat i altres reduccions de jornada.


CCOO DE L'AJUNTAMENT us informa sobre les reduccions de jornada per raó de l'edat ( fins el 5 de juny) i d'altres.

Ja s'ha publicat la resolució del Gerent del consorci d'Educació de Barcelona, sobre el procediment de reducció de dues hores d'activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari o laboral indefinit docent destinat en centres de titularitat municipal, que tingui entre 55 i 58 anys; de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari o laboral indefinit docent destinat en centres de titularitat municipal, que tingui entre 59 i 64 anys, i les condicions específiques de l'horari setmanal d'aquest personal, i el procediment de sol·licituds de reducció de jornada per al personal funcionari o laboral indefinit docent destinat en centres de titularitat municipal
INFORMACIÓ

IMPRÈS