Annex del Consorci d'Educació de Barcelona a l'acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona.


ACORD D'ADHESIÓ

Primer.-Determinació de les parts que concerten aquest acord.

Aquest acord d'adhesió ha estat negociat per representats de l'Administració en nom del Consorci d'Educació de Barcelona (en devant CEB) i per les organitzacions sindicals CCOO i UGT.

Segon.-Acord d'adhesió

D'acord amb l'establert en els articles 92.1 de l'Estatut dels Treballadors, atès l'establert en la Clàusula Preliminar Sisena de l'Acord de condicions de treball comunes dels empleats de l'Ajuntament i la Clàusula Preliminar Segona de l'Annex de condicions especifiques del personal laboral de l'Ajuntament s'acorda adherir-se a l'Acord de condicions de treball especifiques del personal laboral, per al període 2008-2011.

L'adhesió a l'Acord de condicions de treball comunes dels empleats de l'Ajuntament de Barcelona i Annex de condicions especifiques de personal laboral, comporta l'aplicació a tot el personal adherit dels mecanismes d'accés, promoció i mobilitat orgànica i funcional previstos en l'Acord, tot i que, mitjançant la corresponent comissió negociadora pugui dur-se a terme la introducció d'acords complementaris en forma d'Annexos.

Tercer.-Àmbit funcional i personal.

La clàusula preliminar segona de l'Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011 especifica que aquell serà d'aplicació al personal funcionari i al personal laboral de l'Ajuntament de Barcelona adscrit als organismes autònoms municipals i ens instrumentals locals vinculats o dependents de l'administració matriu, sense perjudici de la possible adaptació d'alguns dels seus aspectes que, d'acord amb les seves especialitats, els poguessin afectar.