Annex al IMEB al conveni de l'Ajuntament de Barcelona

Acord d'adhesió i annex de condicions específiques de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona a l'acord de condicions de treball / conveni col·lectiu de l'Ajuntament de Barcelona


ACORD D'ADHESIÓ

Primer.-Determinació de les parts que concerten aquest acord.

Aquest acord d'adhesió ha estat negociat per representats de l'Institut Municipal d'Educació (en endavant IMEB) en nom de l'Ajuntmanent de Barcelona i per les organitzacions sindicals CCOO i UGT.

Segon.-Acord d'adhesió

D'acord amb l'establert en els articles 92.1 de l'Estatut dels Treballadors, atès l'establert en la Clàusula Preliminar Sisena de l'Acord de condicions de treball comunes dels empleats de l'Ajuntament i la Clàusula Preliminar Segona de l'Annex de condicions específiques del personal laboral de l'Ajuntament s'acorda adherir-se a l'Acord de condicions de treball comunes dels empleats de l'Ajuntament de Barcelona i l'Annex de condicions de treball específiques del personal laboral, per al període 2008-2011.

........