RESULTAT PROVISIONAL FAS 2a CONVOCATÒRIA

 CCOO US INFORMA DEL RESULTAT PROVISIONAL DEL FAS 2a CONVOCATÒRIALa Gaseta del 10 d'octubre de 2013 publica un anunci relatiu a la 2a. convocatòria del Fons d'Acció Social, en el qual s'indica que:
- es fa pública la llista provisional de sol·licitants admesos i exclosos.
 - les llistes esmentades, així com la documentació a presentar per a les sol·licituds admeses, i les formes d’esmena de les sol·licituds excloses provisionalment s'exposaran a la intranet municipal, en l'apartat 2a. convocatòria del Fons d'Acció Social (llistes provisionals) i en els taulers d'anuncis de l'Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Miquel, s/n i en els taulers d'anuncis dels Organismes Autònoms i Ens instrumentals.
- s'obre un període de 15 dies hàbils per esmenar els defectes formals pels que han estat exclosos, per fer les reclamacions adients i per presentar la documentació original necessària per a cada tipus d'ajut. Aquest termini per presentar documentació, anirà des de l'11 d'octubre fins al 29 d'octubre, ambdós inclosos. La documentació s'haurà de presentar per instància a qualsevol dels Registres municipals.
Les consultes seran ateses en els telèfons d'informació de l'OAP: 27740 o 934027740 (Javier), 27752 o 934027752 (Laura), o bé, en la bústia oap@bcn.cat