VAGA 14-N

ccoo vaga 14N

Manual sobre drets essencials, serveis mínims i bones pràctiques per la vaga general


El proper 14 novembre hi ha convocada una vaga general a tot el país. Com es tracta d’una
vaga general, no cal fer ni la convocatòria ni cal comunicar-la empresa per empresa. Els
sindicats convocants ja han presentat formalment la convocatòria i l’han anunciat a les
patronals i Administració

1.LA VAGA ÉS UN DRET CONSTITUCIONAL DE CARÀCTER FONAMENTAL
L’article 28.2 de la Constitució espanyola reconeix als treballadors i treballadores el dret de
vaga per defensar els seus interessos . L’exercici del dret de vaga no pot ser causa de sanció
ni represàlia per part dels empresaris/es o de les administracions, ja que es vulneraria un
dret constitucional. La mateixa OIT considera que limitar o impedir l’exercici del dret de vaga
suposa una violació de la llibertat sindical. Impedir o limitar l’exercici del dret de vaga pot
constituir delicte. L’empresa no pot preguntar qui fa vaga, perquè es considera intimidació i
coacció.
El dret de vaga és un dret individual que s’exercita col·lectivament.

2.ELS PIQUETS INFORMATIUS SÓN LEGALS
El Reial decret 17/1977 reconeix el dret dels treballadors i treballadores en vaga a fer-ne
difusió. El Tribunal Constitucional ha manifestat en nombroses ocasions la legalitat dels
piquets, que assenyala que el nucli essencial del dret de vaga inclou el dret que els piquets
desenvolupin la seva tasca per recollir les adhesions a la vaga i en difonguin els objectius.
L’actuació dels treballadors i treballadores i llurs representants legals per fer reunions o
assemblees dins de la pròpia empresa no atempta contra el dret de propietat.

3.SERVEIS MÍNIMS
La Llei que regula l’exercici del dret de vaga estableix les garanties per assegurar el
manteniment dels serveis essencials a la comunitat. El dret de vaga, quan s’exercita en serveis
essencials, pot ser restringit, però no de manera que quedi buit de contingut i irreconeixible
com a tal dret. Els serveis mínims fixats han de ser proporcionals, i s’ha d’evitar que suposin
un funcionament normal del servei. Els criteris utilitzats pel Tribunal Suprem per determinar
si els serveis mínims són proporcionals o no, entre d’altres, és el criteri numèric respecte de
la plantilla total, de manera que cal comparar el nombre de treballadors i treballadores que
veuen restringit el seu dret de vaga respecte del total de la plantilla habitual.

A les escoles bressol de Barcelona, CC.OO ja va denunciar a I’IMEB a Inspecció de Treball
(27/3/2012) per considerar que els serveis mínims decretats per l’Administració (un terç
equip docent+la direcció) es abusiu i no proporcionat, i en el cas de la direcció es vulnera
un dret constitucional. En relació a les empreses externes (cuina, neteja i suport educatiu)
l’Ajuntament NO pot decretar els serveis essencials, com tampoc l’IMEB pot obligar a
ningú a garantir el servei de cuina o neteja vulnerant el dret a vaga d’altres treballadors. La
sentencia del Jutjat Social nº 21 de Barcelona determina que “la cuinera no té serveis mínims
en tant No forma part de la plantilla municipal” . Malgrat les pressions exercida llurs personal,
cap empresa externa (cuina, neteja i suport educatiu) ha mostrat mai cap document on quedés
enregistrat que han de complir serveis essencials.

Durant la vaga l’empresa no pot substituir els treballadors i treballadores vaguistes amb
personal aliè a l’empresa, i queda reduïda la seva facultat en la mobilitat dels treballadors i
treballadores, quan s’utilitza com a instrument per privar la vaga d’efectivitat.

4.DESCOMPTES SALARIALS
Quan fem 1 dia de vaga ens descompten la part proporcional d’un dia de les retribucions
integrats mensuals. Els treballadors en vaga es mantenen en situació d’alta a la Seguritat
Social, però l’empresa no té l’obligació de cotitzar. Què fa l’Administració amb els diners que
ens descompten?. Tradicionalment accepta la proposta de la Junta de Personal Municipal de
què els diners es dediques a fins socials (a l’última va anar a menjadors socials).
La vaga pot ser també un moment de solidaritat; hi ha centres adherits a la vaga que les
persones que han de fer serveis minins reparteixen el dia de vaga amb la resta de companyes.

5. INFORMACIÓ FAMILIES
Sempre és útil explicar a les famílies els motius de la vaga i demanar-li que no porti a l’infant
a l’escola ja que aquesta vaga és social, ciutadana i de consum, i afecta a tothom. En qualsevol
cas, cal avisar que l’escola no pot funcionar amb normalitat donat que hi ha una vaga general.

I per últim, si l’empresa actua contràriament al dret a vaga o et sent coaccionat, envieu un
correu a vagageneral@ccoo.cat o envieu un escrit al fax 93 481 27 66