descomptes vaga 29 de març 1Ajuntament de Barcelona


Gerencia de Recursos Humans i Organització
Direcció de Serveis de Gestió i Relacions LaboralsAcord destinació del descompte de nomina deis empleats que van exercir el dret a vaga el passat 29 de marc; de 2012.

Reunits amb data 25 de juny de 2012 a la Gerencia de Recursos Humans i Organització, per la part social els sindicats convocants de la vaga general celebrada el passat 29 de marc; de 2012, CCOO, representat per Araceli Orellana Aranda i Lluisa Aparicio Ullod, UGT, representat per Eusebio Mesa Moreno, Rafael Ferré Ferrate, Mireia Sorribas Magriña, Angels Ruiz Fortea i Antonio Gómez Lorite i CGT, representat per Paco Jiménez Orantes i per altra banda 1'Administració representada perla Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals, Sra. Elena Pérez Fernández, Consorci d'Educació de Barcelona, Sr. Miquel Garcia Gázquez i de I'Area de Qualitat de Vida, lgualtat i Esports, Sr. Jordi Sánchez Masip.

Ens reunim per destinar el descompte salarial deis treballadors i les treballadores que  van exercir el seu dret de vaga el 29 de marc;, per tant acordar conjuntament amb les Seccions Sindicals els projectes als quals es realitza la contribució.


Per part deis representants de les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CGT i deis representants de 1'Ajuntament s'acorda:

1.   La quantitat a distribuir segons les dades de 1'Ajuntament i les trameses pels organismes i entitats de la Corporació Municipal és de 221.690,04€ .

2                                                                    2.           La distribució  acordada és la següent:


Activitat de caracter social de Beques de Menjadors escolars ...... 73.896,68€


Activitat de caracter social d'ajudes que treballen amb pobresa infantil. CENTRES OBERTS INFANCIA ...... 73.896,68€


Activitat  de  caracter  social  d'ajudes  a  persones  amb  discapacitat  canalitzat  pel  Comite Cata la de Representants de persones amb discapacitat COCARMI. ......73.896,68€


3.      S'acorda donar compte als organismes i entitats de la Corporació Municipal del contingut deis programes, mitjanc;ant els mecanismes habituals de comunicació.

S'acorda realitzar un seguiment de la destinació i canalització d'aquests imports envers les entitats que reben els ajuts, així com la posterior comunicació a la part social d'aquest seguiment , i emplacem al mes de setembre una reunió per coneixer exactament el projecte de destinació del COCARMI.