Absències per motiu de salut


 ABSÈNCIES PER MOTIU DE SALUT


Document en pdf

RECORDEU QUE TENIM UN INDISPOSAT UNA VEGADA L’ANY, EL QUAL NO ÉS
NECESSARI JUSTIFICAR. (ART. 5.3 DEL CONVENI)

Excepcions de baixes mèdiques per incapacitat temporal que es complementaran fins el 100% del salari des del primer dia

1. La primera baixa durant l'any natural.

La situació de baixa s’ha de comunicar a la direcció del centre tan bon punt el/la
treballador/a tingui coneixement de la situació, de manera que el document s’haurà de
lliurar al centre o a Recursos Humans com a màxim l’endemà de l’expedició pel facultatiu
corresponent.

IMPORTANT: Us recordem que les unitats administratives del CEB han de tramitar la
comunicació de les baixes a l’ INSS o a les mútues d’accident de treball, en un termini
màxim de 5 dies, comptats des del primer dia que es produeixin, i els retards en les
comunicacions impliquen importants Sancions/Multes per tramitació de la incidència fora
de termini, així com possibles perjudicis per als treballadors/es que caldria poder evitar.

Així doncs, els centres hauran de tramitar al Consorci d’ Educació de Barcelona tots els
comunicats de baixa, de confirmació i d’alta de forma immediata.

2. Repòs domiciliari de 24/48 hores

Dues vegades per any natural d’absències per motiu de salut de 24 a 48 hores.

En els casos que el metge de la Seguretat Social no ens faci el justificant de 24 a 48 hores de
repòs, s’acceptarà com a justificació el document de la visita mèdica del metge de capçalera
juntament amb una declaració de la persona on comuniqui que ha realitzat el repòs domiciliari
durant aquest període de temps. Aquí teniu el model de la declaració per aquest motiu,

http://educacioajuntament.ccoo.cat/2014/10/repos-domiciliari.html

Si el repòs hagués de continuar més enllà d’aquests dies, o bé exhaurits els 2 reposos
domiciliaris anuals, caldrà presentar l’imprès per incapacitat temporal o accident no
laboral emès pel metge de capçalera de la seguretat social.


3. Estada en serveis d’urgència hospitalària d’una durada igual o superior a 24 hores.

Justificant oficial del centre sanitari que justifiqui l’estada en els serveis d’urgències, on consti
l’hora d’entrada i sortida.

4. Ingrés hospitalari.

Justificant oficial del centre sanitari, amb la data d’ingrés i la baixa mèdica del metge de
capçalera si es necessari.

5. Intervenció quirúrgica amb ingrés hospitalari.

Justificant oficial del centre sanitari, que justifiqui la intervenció quirúrgica amb ingrés
hospitalari pel que fa a la intervenció i l’ingrés.

També aportar la baixa mèdica del metge de capçalera.

6. Intervenció quirúrgica sense ingrés hospitalari.

Justificant oficial del centre sanitari, que justifiqui la intervenció quirúrgica.

També aportar la baixa mèdica del metge de capçalera si cal.

7. Baixes mèdiques durant l’embaràs.

En un sobre tancat, justificant del metge de capçalera o del ginecòleg.

8. Baixes mèdiques derivades de violència de gènere.

En un sobre tancat, document justificatiu que opcionalment, es podrà fer arribar al Servei de
Prevenció de Riscos corresponent.

9. Baixes mèdiques per processos de neoplàstia (càncer).

En un sobre tancat, informe o justificant del metge de capçalera o del centre oncològic on es
segueixi el tractament.

10. Malaltia professional

En el cas del personal docent, únicament es reconeix com a malaltia professional els “Nòduls
de les cordes vocals a causa dels esforços sostinguts de la veu per motius professionals.”
(Annexes I i II del RD 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadra de malalties
professionals)

11. Accident laboral

Tot aquell accident que es produeixi en horari professional, in mission i també l’accident in
itinere.

En el cas que durant un semestre es doni un nivell d’absentisme del 4% es completarà el
complement retributiu fins el 100% respecte les baixes del primer semestre valorat.

El CEB podrà verificar la situació d’incapacitat temporal dels empleats públics mitjançant
reconeixement a càrrec de personal mèdic. La negativa de l’empleat o empleada als esmentats
reconeixements determinarà la suspensió dels components de prestació d’IT previstos.

VISITA MÈDICA

La visita mèdica de l’empleat/da es pel temps indispensable es considera motiu justificant
d’absència amb la corresponent justificació.

La visita mèdica ha de concretar-se fora de l’horari de treball, i en els casos en que això no sigui
possible, s’autoritzarà l’absència per visita mèdica pel temps indispensable per acudir al metge
col·legiat.

En el cas d’atencions mèdiques en centres o consultes privades, caldrà acreditar a més del
justificant mèdic de la visita, la declaració de la persona interessada conforme no ha estat possible
concretar-se la visita fora de l’horari de treball, segons el model corresponent.

En el cas de processos de rehabilitació, caldrà la justificació del centre mèdic conforme no pot
realitzar-se fora de la jornada de treball.

Document en pdf