Trias decep els empleats/des públics de la capital catalana


Trias decep els empleats/des públics de la capital catalana.

Malgrat les intencions expressades  per l’ Alcalde en la reunió del passat mes de juliol amb les organitzacions representatives dels treballadors municipals; l’ Ajuntament de Barcelona presenta modificacions normatives en plena sintonia amb les mesures del govern estatal.

Aquest matí, dia 20 de setembre, RR.HH. de l’ Ajuntament de Barcelona ha presentat als sindicats de la mesa general les seves propostes per adequar les propostes de Rajoy a l’ Ajuntament. Els  delegats de CCOO hem presenciat atònits com les paraules de Trias no és veien reflectides al document presentat de modificacions de Conveni.
Retribucions:
L’ Ajuntament de Barcelona manté la detracció íntegra de la paga de desembre. Aproximadament un 7 % de les nostres retribucions. La situació econòmica no-deficitària  de l’ Ajuntament , en part gràcies als seus empleats, no la volen revertir als treballadors/es.
Permisos i Llicències:
Es modifiquen els permisos per a defunció, malaltia greu d’un familiar i accident, a la baixa. Es perjudica el segon grau de consanguinitat i s’adapta a  l’ EBEP.
Es modifica l’articulat per a fills prematurs. Assumint el treballador/a part del permís.
Es redueix a 3 dies els assumptes personals recuperables sense justificació.
Supressió del permís de maternitat el primer any amb cobrament del 100% de les retribucions i adaptació fins als 6 anys del cobrament del 60% ( mitja jornada) i 80% ( ¾ de jornada). Fins els dotze anys deducció proporcional de les retribucions.
Premis d’antiguitat:
El premi d’antiguitat queda reduït a la part econòmica a percebre i no suposa un increment dels dies addicionals de vacances. Queda doncs eliminada la possibilitat de triar entre ambdues opcions.
Incapacitat temporal ( Baixes):
Es suprimeixen tots els complements actuals fins al dia vigèsim.
Els  tres primers dies cobrament només del 50 %, del quart al vintè cobrament del 75% de les retribucions.
Excepcions en referència a malaltia professional, hospitalització i intervenció quirúrgica

Delegats i delegades de CCOO de l’Ajuntament de Barcelona
i dels seus Organismes Autònoms (que també estan afectats
per les mesures) han estat concentrats aquest matí davant les
portes de RR.HH pendents del resultat de les propostes de la
Mesa i reclamant la preservació íntegra de tots els nostres drets
econòmics, laborals i socials, incidint amb la reclamació del
pagament de la PAGA EXTRA DE NADAL.