Presentació sol.licituds Oferta Pública subalterns

Us informem que en data 3 d'abril  ha sortit publicada  al Diari Oficial de la Generalitat  de Catalunya la convocatòria per a la selecció de 26 places de subalterns. . Es pot  presentar  la sol.licitud per participar  d’acord amb les bases de la convocatòria, telemàticament a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper en les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. El termini de presentació finalitza el dia  23 d'abril.