Pla de Pensions 2012. Aportacions

CCOO aposta per la decisió individual de cada treballador i treballadora.

El decret  de pròrroga dels pressupostos generals de l' Estat impedeix que les administracions públiques facin aportacions als Plans de Pensions d' Empresa. L' Ajuntament ha decidit no fer cap aportació al Pla de Pensions enguany.

Davant d'aquesta situació la Junta de Personal i els diferents comitès d'empresa teníem la potestat de suspendre col.lectivament les nostres aportacions.

La nostra decisió és de no suspendre col.lectivament les aportacions com a treballadors. Les situacions individuals de cadascú feia recomanable no prendre decisions que poguessin lesionar drets o interessos que legitimament cadascú de nosaltres pogués tenir.

Malgrat aquesta decisió volem recordar que tal i com indica l'article 6-2º qualsevol partícip pot decidir suspendre individualment les seves aportacions si l' empresa promotora no compleix la seva part contractual.

Per tant:
- si voleu continuar amb les vostres aportacions no cal que feu res.
- Si voleu suspendre les vostres aportacions fins a gener de 2013 cal que ompliu una instància.

Model d' instància.


AJUNTAMENT DE BARCELONA
COMISSIÓ DE CONTROL DEL PLA DE PENSIONS


Al President de la Comissió

ASSUMPTE:
COMUNICACIÓ DE SUSPENSIÓ D’APORTACIONS AL PLA DE PENSIONS DURANT L’ANY 2012

D’acord amb l’ ANNEX- CONDICIONS PARTICULARS DEL PLA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
Art. 6.2
a)       Quan el/la partícip manifesta la seva voluntat expressa de suspensió de les aportacions obligatòries i de la seva consegüent imputació fiscal, sense que pugui mobilitzar els seus drets consolidats si no és a la vegada baixa en la plantilla del promotor la nomenada suspensió és irrevocable fins a l'1 de gener de l'exercici següent, havent el/la partícip, en cas de ser la seva voluntat reprendre les aportacions en aquesta data, de manifestar-ho expressament amb una antelació mínima de 30 dies.

El/la partícip  ……………………………    ……………………………..  …………………………….

Amb DNI número ……………………………….

COMUNICA la voluntat de deixar de fer aportacions fins al gener de 2013, ja que l’Ajuntament de Barcelona, com a promotor, no fa aportació al pla.

Que serveixi també aquest comunicat com a avís previ de trenta dies per manifestar la meva voluntat de fer aportacions des de gener de 2013, en previsió que l’Ajuntament també les faci. (en cas de que per qualsevol motiu canvií la meva voluntat, tornaria a enviar un nou comunicat).


Barcelona .....   de   .........................    de   2012