Demanda presentada per CCOO

CCOO no pot acceptar la interpretació unilateral , abusiva i irresponsable de l'IMEB en relació a la vaga de #29M

Demanda presentada per CCOO


Cal recordar que el dret a vaga està emparat per la constitució i demés normes laborals.
Les treballadores i treballadors de Bressol tenim dret a exercir el dret a vaga. Totes; directores, cuineres, educadores, personal de suport,....

CCOO no accepta aquesta interpretació abusiva del decret de mínims i no es fa responsable de les  conseqüències de confrontar els drets de la ciutadania.

Si no podeu veure-la cliqueu a....


MINISTERI DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL


INSPECCIO DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL DE BARCELONA


DADES DE L’ EMPRESA

Empresa: INSTITUT D'EDUCACIÓ AJUNTAMENT BARCELONA
Adreça: Plaça Espanya nº 5 pl bx
Activitat: Ensenyament


Telèfon:  934023566                                 Fax: 934023603

DADES DELS TREBALLADORS:

MARINA LOPEZ NAVARRETE,  amb DNI 39.343.467N, responsable d’Inspecció de Treball de CCOO, formula denuncia, actuar y assessorar davant d’aquesta Inspecció en nom dels treballadors que a continuació s’indicarà, tots ells (membres del Comitè de Empresa, Secció Sindical, delegat/da personal) .

-       JOAN MEDINA RODRIGUEZ, con DNI     45270750B, membre de la Junta de Personal de l'Ajuntament de Barcelona i delegat de l'IMEB                   

Domicilio a efectes de citacions i notificacions a Via Laietana 16,5planta – 08003 Barcelona
Contacte telefònic: 93 481 28 84    Fax: 93 481 2770
Correu electrònic: mlopez@ccoo.cat
FETS OBJECTE DE DENUNCIA

PRIMER.- L'empresa en data d'avui dia 27-03-2012, ens a notificat al conjunt d'escoles Bressols Municipals els serveis mínims decretats  avui mateix pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

SEGON.- Que, una vegada informats de que els esmentats serveis mínims han sigut fixats en una persona de l'equip directiu i un terç de la plantilla, per a llars d'Infants, ens comunica que el nombre de persones serà com a mínim i en funció del nombre de grups a l'escola el següent:
Nº Grups a l'escola                             educadors(inclosa la Direcció)
         3                                                             3 (5)
         5                                                             3  (7)  
         6                                                             4 (8)
         7                                                             4 (9)
       8                                                               5 (10)
       9                                                               5 (12)
     10                                                               5 (13)

Entre parèntesis el nombre de personal de cada centre. El percentatge establert per l'empresa supera el terç establert en els serveis mínims, arribant en alguns centres al 40% de la plantilla.
Així mateix dir, que a l'establir-se una persona de l'equip directiu dintre dels serveis mínims i que en tots els centres solament hi ha una persona que desenvolupi aquesta funció, encara que amb la categoria d'educadors, no poden fer mai vaga, es a dir afecta al 100% d'aquestes persones.

 TERCER.- Que, considerem que els serveis mínims establerts son abusius i no proporcionats. La Llei que regula l'exercici del dret de vaga, estableix les garanties per assegurar el manteniment dels serveis mínims essencials a la comunitat.
            L'empresa de manera unilateral ha fixat uns serveis mínims que vulnera el dret de vaga. El Dret de vaga, quant s'exercita en serveis essencials, pot ser restringit , però no de tal manera que quedi buit de contingut e irrecognoscible com a tal dret

            Els serveis mínims fixats han de ser proporcionats, evitant que els mateixos suposin un funcionament normal del servei, els criteris utilitzats per al Tribunal Suprem per determinar si els serveis mínims son o no proporcionats entre d'altres  es el criteri numèric respecte de la plantilla total, de tal manera que cal comparar el nombre de treballadors/es  que veuen restringit el seu dret de vaga respecte del total de la plantilla.

QUART.- El Tribunal Constitucional, entre d'altres sentencies 53/86 i 27/89 senyala  “el necesario mantenimiento de los servicios esenciales no supone, que quede excluido el ejercicio de tal derecho, pues el mantenimiento de los mismos no supone un funcionamiento normal sino la prestación de los trabajos correspondientes para la mínima cobertura de los derechos, libertades o bienes que el servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual”.

CINQUÈ.- Entenem que  l’empresa ha fixat uns serveis mínims excessius que vulneren el dret de vaga dels treballadors/es, per tot l'exposat demanem a l'Inspecció de Treball ha de citar a l'empresa.

SOL·LICITO:

            Que tingui per presentada la present denuncia per la vulneració del dret fonamental de vaga establert a l’article 28.2 de la CE, i en l'article 6.7 del RDL de 4 de març de 1987, requereixi a l’empresa perquè cessi de tal actuació i que es dictin uns serveis mínims proporcionats, per poder exercir el dret de vaga.


Barcelona, a     de                  de          .


Firmat: Marina López Navarrete