Oposicions 2012.Criteris correcció Oposicions professorat i mestres de l'Ajuntament de Barcelona

Avui han sortit publicats els criteris de correcció de la part A (temari).

Desenvolupament per escrit d’un tema 0 – 10 punts.
 

Valoració 40% del total de la prova d’oposició.

Aspectes a tenir en compte:

 Competència científica:
- L’adequació de l’exposició amb el títol del tema
- La justificació de l’interès del tema
- El tractament dels continguts fonamentals del tema
desenvolupat
- La diversitat d’enfocaments i perspectives exposades
- L’aprofundiment dels continguts tractats
- El rigor conceptual
- L’encert i actualitat en les referències citades

 Competència pedagògica: (Si s’escau amb el tema)
- L’adequació de les estratègies didàctiques al context i
al nivell corresponent
- L’organització dels aprenentatges

 Competència comunicativa en l’expressió lingüística:
- La correcció lingüística (ortogràfica i morfosintàctica)
- L’organització lògica de l’exposició
- La precisió lèxica
- La coherència i claredat expositiva
- Text llegible